ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปาย ปางมะผ้าและขุนยวมในประวัติศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2417-2530

Main Article Content

นุชนภางค์ ชุมดี

Abstract

บทคัดย่อ

               เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปาย ปางมะผ้าและขุนยวมในประวัติศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2417-2530 เป็นงานด้านประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในอำเภอปาย ปางมะผ้า และขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน โดยมีข้อค้นพบของงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ปาย ปางมะผ้า และขุนยวมว่าท้องถิ่นหนึ่งนั้นประกอบด้วยความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการศึกษาท้องถิ่นปาย ปางมะผ้า และขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการเปิดพื้นที่ของท้องถิ่นทำให้เห็นบริบททางสังคมวัฒนธรรมด้านต่างๆ ไปจนถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยจนถึงปัจจุบัน

               การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของปาย ปางมะผ้า และขุนยวม ที่เริ่มต้นจากการสืบค้นหารายละเอียดจนสามารถสร้างความมีตัวตนทางประวัติศาสตร์ออกมาเป็นประวัติศาสตร์อีกชุดที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นอยู่ในการรับรู้ของประวัติศาสตร์ชาติ หากเราปฎิเสธการรับรู้การมีอยู่ของท้องถิ่น เราก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจ “ท้องถิ่น” ที่ประกอบกันเป็น “ชาติ” ได้ ด้วยเราไม่สามารถเห็นประวัติศาสตร์ชาติหรือท้องถิ่นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เพราะ “ท้องถิ่น” นั้นมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ชาติ

Abstract

            Pai Pangmapha and Khunyuam history in nation history from 1874 to 1987 is a historical work which is a part of the Exploration and Sustainable Heritage Management Project in Pai-Pangmapha-Khunyuam Districts, Maehongson Province, Thailand. The result of the study reveals that Pai, Pangmapha and Khunyuam districts consist of various ethnics who can adjust their way of life to dynamic changes in the society throughout periods, which leads to further field work which expose importance of social and cultural context in various aspects and way of the kinfolk’s life from past to present. Local historical study in Pai, Pangmapha and Khunyuam districts began with the exploring of the origin of local areas then the researched knowledge extended to other areas to vitalize being of the local in history as an important part of the nation. If we refuse to study local history, we will never understand our national history well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ