ถ้ำผีแมนโลงลงรัก: ข้อมูลใหม่ของโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ภาคเหนือ

Main Article Content

รัศมี ชูทรงเดช

Abstract

บทคัดย่อ

            บทความนี้นำเสนอผลการวิจัยดังนี้ 1)  เสนอข้อค้นพบใหม่จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการขุดค้นจากแหล่งโบราณคดีถ้ำโลงลงรัก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 2) สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการผลวิจัยและเชื่อมโยงอายุสมัยของโลงไม้ที่พบภายในถ้ำ ซึ่งเป็นรอยต่อกับประวัติศาสตร์ในด้านตะวันตกของภาคเหนือ

Abstract

          The objective of this paper are to present 1) the archaeological evidence from recent excavation of Long Long Rak cave, Pang Mapha district, Mae Hong Son Province and 2) the syntheses of research in relation to dating of log coffins found in the cave which link to the historical period in the western part of northern Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ