ผลของการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มทักษะทางสังคม ของนักเรียนออทิสติก

Main Article Content

วัชระ หนูมงกุฎ

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกก่อนและหลังการฝึกโดยใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนออทิสติก อายุ  8 และ   9 ปี  กำลังศึกษาอยู่ในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 2 คน กำหนดการทดลองตามแบบแผนการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single  Subject  Design) รูปแบบ  A-B-A  ดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวม 36 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ แผนการจัดกิจกรรม และแบบประเมินทักษะทางสังคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)

            ผลการวิจัยพบว่า

            หลังการทดลองนักเรียนออทิสติกมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ

Abstract

            The  purpose  of  this  research  was  to  compare social  skills  of autistic  student  before and after using photo booklet with role play. The participants of the study were 2  autistic students. The students aged eight and nine  years old  were  studying  in semester 2 of the academic year 2014 in the parallel classroom of Anubanwatchaichoompolchanasongkhram   School  Kanjanaburi  Province. The  research  method  was  Single Subject Design  (A-B-A).   The  experiment  lasted for 6 weeks (36 sessions, 2 sessions a day, 3 days a week). Instruments  used  in  the  research  were  photo booklet with role   play, activity plans and   social  skills evaluation forms. The data  were  analyzed  using  mean () .            

               Results  of  the  research  indicated  that  :

               After  the  experiment,  social  skills  of  autistic  students  were  higher  than  those  before  the  experiment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ