แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

รัฐพล แจ่มจันทร์
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน        การวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ผู้เชียวชาญด้านการจัดแหล่งการเรียนรู้ หรือห้องสมุด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 3) ผู้เชียวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 4) อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้เชียวชาญด้านการจัดแหล่งการเรียนรู้หรือห้องสมุด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้เชียวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3) ประเด็นในการสนทนากลุ่มเรื่อง          แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ในเขตกรุงเทพมหานคร  4) แบบประเมินรับรองแนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ในเขตกรุงเทพมหานคร

            ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินรับรองแนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริงอยู่ในระดับมากซึ่งจำแนกเป็นรายประเด็นได้ดังนี้

            1)  ลักษณะที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในเขตกรุงเทพมหานครฯ สามารถนำไปใช้งานได้จริงได้ ในระดับดี

            2)  ประเด็นด้านเนื้อหาและความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปใช้งานได้จริงในระดับดีมาก

            3)  ประเด็นด้านสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่จำเป็นสำหรับแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในเขตกรุงเทพมหานครฯสามารถนำไปใช้งานได้จริงในระดับดีมาก

            4)  ประเด็นบุคลากรที่จำเป็นสำหรับแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปใช้งานได้จริงในระดับดีมาก

            5)  ประเด็นด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สำหรับแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในเขตกรุงเทพมหานครฯ สามารถนำไปใช้งานได้จริงในระดับดีมาก

Abstract

            The purposes of this research were to Study the approach to set learning for improving the guidance system of higher education in Rachada Wittaya Tutorial School in Bangkok area. The samples of this study were 1) executives of Rachada Wittaya Tutorial School in Bangkok area, 2) experts in setting learning center or library in Bangkok area, 3) experts in the education guidance for studying in higher education and 4) instructors of Rachada Wittaya Tutorial School in Bangkok area.  All of the samples were selected by purposive sampling.

            The research tools in this study were 1) Questionnaires designed for interviewing the experts of learning center or library management in Bangkok area, 2) Questionnaires designed for interviewing the experts of education guidance for higher education, 3) Questionnaires designed for interviewing the executives and the instructors of Rachada Wittaya Tutorial School by focus group, and 4) Evaluation form for guaranteeing the approach to set learning for improving the guidance system of higher education in Rachada Wittaya Tutorial School in Bangkok.

            The results of the research evaluated by experts for guaranteeing the approach of setting learning in order to promote the guidance system for studying in higher education of Rachada Wittaya Tutorial School in Bangkok area were revealed that this approach was applied in the real situation. by the details following:

            1.  Location of learning center for education guidance in higher education in Rachada Wittaya Tutorial School could work in good level.

            2.  Knowledge for learning center to improve the education guidance in higher education in Rachada Wittaya Tutorial School in Bangkok could work in very good level.

            3.  Necessary Instructional media for learning center to improve the education guidance in higher education in Rachada Wittaya Tutorial School in Bangkok could be used practically in very good level.

            4.  Staff for learning center to improve the education guidance in higher level in Rachada Wittaya Tutorial School in Bangkok could work efficiently in very good level.

            5.  Environment management supported for learning resource to improve the education guidance in higher level in Rachada Wittaya Tutorial School in Bangkok could work in very good level. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ