การจัดการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย

Main Article Content

ศิรินทร คุ้มโภคา

Abstract

บทคัดย่อ

            งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (พ.ศ. 2549 – 2558) และวิเคราะห์โดยใช้หลักการ SWOT Analysis เพื่อนำจุดอ่อนของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย  มาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่อง อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและพัฒนากิจการ     ด้านพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต

            ผลการศึกษาพบว่าพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมีรูปแบบการจัดการ 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ์ ด้านการบริหารองค์กร และด้านการบริการงานพิพิธภัณฑ์ ดังนี้

                1.  ด้านข้อมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน (private museum) จัดตั้งขึ้นโดยคุณพฤฒิพล ประชุมผล ซึ่งได้สะสมวัตถุเกี่ยวกับธงชาติไทยมาเป็นระยะเวลานานถึง    20 กว่าปี โดยเริ่มสะสมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2549 ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงธงชาติไทยและประวัติของธงชาติไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมี วัตถุสะสมที่มีรูปธงชาติไทย ลวดลายธงชาติไทย และแถบสีธงชาติไทยอยู่เป็นจำนวนมาก

                2.  การบริหารองค์กร เป็นไปในรูปแบบที่ทำตามเจตนารมณ์และความตั้งใจของผู้บริหารเองโดยได้ยึดมั่นและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยวางเอาไว้ตลอดมา

                3.  การบริการงานพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยให้บริการแก่ผู้เข้าชมทั้งนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย นิทรรศการเคลื่อนที่และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้จัดขึ้นหรือได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรและจัดแสดงผลงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย 

Abstract

               This research is a qualitative research, aims to study the Thai national flag museum management (2006 - 2015) in three aspects of management are the museum specific information, the organization management, and the museum services. Then bring all three aspects of management were analyzed by using SWOT Analysis, including offer the way to improve Thai national flag museum in the future.

               Then the management of Thai national flag museum have three aspects are as follow:

                    1.  Museum specific information Thai national flag museum is a private museum was establish by Mr. Pluethipol Prachumpol, who collects the objects about Thai national flag over 20 years (1992 - present). This museum was opened to the public for the first time since 2006. Inside the museum showcasing objects and history about Thai national flag from the past to the present.   

                    2.  Organization management It was made from the spirit and intent of Thai national flag museum’s director. By the adherence and implementation of the objectives of Thai national flag museum frequently.

                    3.  Museum services Thai national flag museum is offered to visitors, who visit all of exhibition and activities including website and various media outlets of Thai national flag museum. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ