ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเชียงราย

Main Article Content

กัณฑรัตน์ เหล็กแก้ว
ชัยรัตน์ ต.เจริญ
วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเชียงราย           ปีการศึกษา 2556 จำนวน 248 คนโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบวัดความรู้เกี่ยวกับพระราชพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับพระราชพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 และการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 และทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ใน          การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

          ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพระราชพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ในระดับมาก (78.23%) เจตคติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 4.14, S.D. = 0.44) และการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อยู่ในระดับมาก (72.18%)

Abstract

               The purposes of this research were to study Knowledge, Attitude and Practice about Computer Crime Act B.E. 2550(2007) of undergraduate students in Chiangrai College.The sample size was 248 people that consisted of undergraduate students in Chiangrai College in academic year 2013. The instrument used for data collection was a questionnaire included a measure of Knowledge which the reliability was 0.92, a measure of Attitude which the reliability was 0.96, a measure of Practice which the reliability was 0.94 and the overall was 0.95. These were in term of Computer Crime Act B.E. 2550(2007). The statistics used in the data analysis were percentage (%), mean () and standard deviation (S.D.)

               The results showed that students with Knowledge at a high level (78.23%), Attitude at a high level (= 4.14, S.D. = 0.44) and Practice at high level (72.18%) which are in term of Computer Crime Act B.E. 2550(2007).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ