การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสมาชิกชมรมแอโรบิค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

ลักษณาวลัย มหาโชติ

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับของพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสมาชิกชมรมแอโรบิค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสมาชิกชมรมแอโรบิค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของชมรมแอโรบิค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนัก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบใช้การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway - ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างในเชิงสถิติทำการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) และเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

               1)  การศึกษาระดับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสมาชิกชมรมแอโรบิค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยจำแนกเป็นพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการพักผ่อน พบว่า สมาชิกชมรมแอโรบิค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักโดยรวมอยู่ในระดับมาก      (x̅ = 3.84) หากพิจารณารายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พฤติกรรมการพักผ่อน มากที่สุด (x̅ = 4.00)  รองลงมา คือ พฤติกรรมการออกกำลังกาย (x̅ = 3.88) และพฤติกรรมการบริโภคมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̅ = 3.64)

            2)  การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสมาชิกชมรมแอโรบิค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อจำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า สมาชิกชมรมแอโรบิค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมที่มีเพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จำนวนการออกกำลังกายต่อสัปดาห์ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักไม่แตกต่างกัน

            3)  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของสมาชิกชมรมแอโรบิค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่ามี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนัก ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม ความตระหนักถึงภาวะสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม สามารถทำนายพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนัก ได้ร้อยละ 39 (R2 = .390) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

            This study used quantitative research methods. (Quantitative Research) aims 1) to determine the level of aerobic and weight control behavior of members of Mueang district , Nakhon Pathom province 2) to compare aerobic and weight control behavior of members of Mueang district , Nakhon Pathom province. By personal factors, 3) to study the factors of support for the weight control behaviors that affect the club, aerobics, Mueang district , Nakhon Pathom province. The researchers used quantitative research data collected by questionnaires to collect data. To gather information as well as personal factors and information about the factors that affect weight control behaviors. The descriptive data analyzed by frequency distribution, percentage (%), mean (x̅ ), standard deviation (S.D.). The analysis of quantitative data with inferential statistics were analyzed to compare to used t-test for dependent samples , used analysis of variance (Oneway -ANOVA) and were analyzed to test the hypothesis. Research by stepwise multiple regression analysis. The results of this research were as follow:

            1)  The study level of body weight control behaviors of aerobic and weight control behavior of members of Mueang district , Nakhon Pathom province. The classify were consumption behavior , exercise behavior and reposal behavior found that, BY CONSUMING Overall in the high level (x̅ = 3.84) , Mueang district , Nakhon Pathom province, a weight control behaviors. By the ranked from highest to the lowest are; reposal behavior (x̅ = 4.00), exercise behavior (x̅  = 3.88) and consumption behavior the least (x̅ = 3.48).

            2)  The study compare aerobic and weight control behavior of members of Mueang district , Nakhon Pathom province. by personal factors found that, members aerobics of  Mueang district , Nakhon Pathom province which did differ by gender , age , height-weight , status , education level, occupation, monthly income and number of exercise per week are not difference.

          3)         The study the factors of support for the weight control behaviors that affect the club, aerobics, Mueang district , Nakhon Pathom province found that, there are three factors that affected to the weight control behaviors include the ability of self-control , the awareness of health status and the contribute to social support and shared which could totally explain the dependent variables at 39% (R2 = .390) at level of statistical significance .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ