การศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

ประกายมาศ บุญสมปอง
สุเทพ อ่วมเจริญ อ่วมเจริญ

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) ศึกษากระบวนการทำโครงงาน เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research)แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (The One Group Pretest-Posttest Design) โดย กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไทรทอง จำนวน 32 คน ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและ พลศึกษา เรื่องความปลอดภัยในชีวิต 2) แบบประเมินกระบวนการทำโครงงาน 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent

           ผลการวิจัย พบว่า

                1. ผลการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า        ผลการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิต หลังเรียน (=15.31, S.D.=1.38)สูงกว่าก่อนเรียน (=12.03, S.D.=1.51)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

                2. ผลการศึกษากระบวนการทำโครงงาน เรื่อง ความปลอกภัยในชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง () =2.44,  S.D.=0.04)

                 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการทำโครงงาน พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการทำโครงงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด () =4.31, S.D.=0.11)

Abstract

            The objectives of the research were 1) to study learning achievement in the topic of life safety of Mathayomsuksa II students; 2) to study the process of doing project works in the topic of life safety of Mathayomsuksa II students; and 3) to study the opinions of Mathayomsuksa II students toward the Project-based learning. This study was an experimental research with One-group pretest-posttest design. The sample consisted of 32 Mathayomsuksa II students from Bansaitong School in the second semester of academic year 2014 using cluster sampling technique. The research instruments used for this study were: 1) lesson plans in Health Education and Physical Education subjects in the topic of life safety; 2) process of doing project works evaluation form; 3) learning achievement test in the topic of life safety; and 4) students’ opinions questionnaires toward the Project-based learning. The mean (), standard deviation (S.D.) and t-test independent were used to analyze the data.

               The research findings were as follows:

            1.  The learning achievement scores in post-test ( = 15.31, S.D. = 1.38) in the topic of life safety of Mathayomsuksa II students were significantly higher than pre-test scores ( = 12.03, S.D. = 1.51) at .05 level.

            2.  The process of doing project works in the topic of life safety of Mathayomsuksa II students indicated that students’ overall abilities in doing project works were at moderate level ( = 2.44, S.D. = 0.04).  

             3.  The opinions of Mathayomsuksa II students toward the Project-based learning were at strongly agree level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ