การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร จากการประกาศเขตอนุรักษ์โครงการกรุงรัตนโกสินทร์

Main Article Content

แจ่มจรรยงค์ สุทธิผล

Abstract

บทคัดย่อ  

               การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากการประกาศเขตอนุรักษ์โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพ.ศ. 2521 เนื่องในโอกาสฉลองสมโภชกรุงเทพมหานครครบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 เพื่อศึกษาถึงบทบาทการควบคุมทางกฎหมายจากโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ มีบทบาทอย่างไรในการอนุรักษ์และควบคุมการพัฒนา ที่ทำให้เกิดลักษณะทางกายภาพวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ในปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง กระแสความต้องการและการพัฒนาของสังคมซึ่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีการใช้งานในพื้นที่อย่างหลากหลาย และมีการสร้างอาคารใหม่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้ทำการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูล แผนที่ และการสัมภาษณ์ประวัติการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและก่อสร้างอาคารต่าง ๆ จากทางวัด และการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ถึงวัดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพอย่างไร และการควบคุมทางกฎหมายต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของวัด

จากผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์จากการพัฒนา มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีการรักษาคงเดิม ซึ่งมาจากการควบคุมทางกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของวัด หลายฉบับ โดยจากการประกาศเขตอนุรักษ์โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ มีบทบาทในการควบคุมในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพภายของวัด จากพรบ.โบราณสถาน 2535 มีบทบาทในการควบคุมในการอนุรักษ์ลักษณะทางกายภาพของวัด ซึ่งทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของวัดจากอดีตถึงปัจจุบันมีการควบคุมในการอนุรักษ์และพัฒนาวัด จากหลายหน่วยงานและกฎหมาย ไม่ได้เกิดจากการควบคุมจากประกาศโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งหมด

Abstract

               A study of physical changes of Mahathat Yuwaratrangsarit is concerned about consequence after Krung Rattanakosin Project appointed by the cabinet on April 1978. The Krung Rattanakosin Project appointed for the bicentennial Anniversary of the city in 1982. For researching about declaration of conservative area Krung Rattanakosin project, How role to affects conservation and govern of physical changes of Wat Mahathat Yuwaratrangsarit, That had affected. At present have good conditions including building harmony aesthetic landscape and sense of place among developments and conservation method. By study the gathered construction data and interview with agencies and Wat Mahathat Yuwaratrangsarit.    

            The study of physical changes of Mahathat Yuwaratrangsarit due to the development shows that, in the future, it is not likely to change because physical changes of temples has been strictly enforced by law. Appointment of The Krung Rattanakosin Project, and The Act of ancient antique art objects of the National Museum 1992 resulted in control of physical changes of temples. As a consequence, The Krung Rattanakosin Project is not the only control of the changes but many legalized organizations also have controled and conserved physical changes of temple.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : ศิลปะและการออกแบบ