ระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: สถานีรรถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุช

Main Article Content

กฤดแก้ว ชิโนรักษ์
ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

Abstract

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช ในด้านคุณภาพการเดินและสภาพปัญหาการเดินเท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า สำหรับใช้ประกอบการเสนอแนะแนวทางการออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่โดยรอบการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่

            จากการศึกษาพบว่าในพื้นที่ศึกษามีผู้เดินเท้าสูงมากจนกระทั่งเป็นระบบการเดินเท้าหลัก คือการเดินระหว่างที่พักและสถานีรถไฟฟ้า เพื่อเดินทางเข้าไปทำงานในย่านธุรกิจ และระบบการเดินเท้ารอง คือการแวะทำกิจกรรมตามจุดรวมกิจกรรมระหว่างทาง คุณภาพการเดินเท้าในพื้นที่ศึกษามีคุณภาพต่ำ เกิดปัญหาของขนาดความกว้างทางเดินเท้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และขาดความปลอดภัยในการเดินเท้า เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า และการเพิ่มจำนวนประชากรในพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยที่ทางเท้าไม่ได้ถูกพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า เมื่อจุดประสงค์ในการเดินมีอิทธิพลต่อการเลือกเส้นทางมากกว่าสภาพแวดล้อมกายภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกข้อกำหนดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าร่วมกับการออกแบบทางเท้าตามมาตรฐาน

Abstract

               This research aimed to study pedestrian network around Onnut Bangkok Mass Transit System station in order to solve and assess its suitability and problems.  The results could lead to design and planning recommendations on pedestrian network around mass transit station.

               The results indicated that pedestrian walking volume in the area was very high.  The main purpose were commuting between home and work and visiting other areas along the BTS route, respectively.  In terms of physical suitability and problems of sidewalk conditions, the research found that physical suitability of sidewalk conditions was low due to limited condition of sidewalks in general as well as lack of pedestrian safety.  This could results from a rapid change of land use pattern around the area while the pedestrian facilities had not been developed to support such changes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : ศิลปะและการออกแบบ