โมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

Main Article Content

ณัฐริน เจริญเกียรติบวร
ประเสริฐ อินทร์รักษ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 2) เพื่อสร้างโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 3) เพื่อยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิธีการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจากเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 คนรวมผู้ให้ข้อมูล 280 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ขั้นตอนที่ 4 สร้างโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขั้นตอนที่ 5  ทดลองใช้งานโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยนำไปใช้กับโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน เพื่อยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

           ผลการวิจัยพบว่า

 

            1.  องค์ประกอบของโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารมี 4 องค์ประกอบดังนี้ 1) ระบบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 2) การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) การสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

            2.  สร้างโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PHP ลักษณะเป็น embedded script ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ดังนี้ คำชี้แจง องค์ประกอบโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

            3.  ผลการยืนยันโมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพบว่า โมดูลการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และถูกต้องครอบคลุม

 

Abstract

            The objectives of this research were 1) to explore the factors of the student care and support system module of school under The Royal Patronage of His Royal Highness Siam Crown Prince, 2) to create the administrative module of student care and support system of school under The Royal Patronage of His Royal Highness Siam Crown Prince, and 3) to verify the student care and support system module of school Under The Royal Patronage of His Royal Highness Siam Crown Prince. The research design and methodology have been 5 stages. The first stage was to study the factors of student care and support system module from both national and international literatures including relevant concepts and theories, and then make summary by using the content analysis methods. The second stage was to create and develop research tools. The third stage was to collect and analyze the data. The data were collected by using the questionnaire. The respondents were instructors, heads of departments, and school administrators from 14 of school Under The Royal Patronage of His Royal Highness Siam Crown Prince, 20 each, total 280 persons. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and exploratory factor analysis. The fourth stage was to write a program to create a student care and support system module of school Under The Royal Patronage of His Royal Highness Siam Crown Prince, and the fifth stage was to confirm the system module of school Under The Royal Patronage of His Royal Highness Siam Crown Prince with application test to 3 schools.

               The research findings revealed as follows:-

               1.  There were four factors of student care and support system module of school Under The Royal Patronage of His Royal Highness Siam Crown Prince which were data of each student, management of the student care and support system, the support of student care, prevention and resolution to students’ problem.

               2.  Student care and support system module of under royal patronage school by PHP Language embedded script which were explanation, factors of student care and support system module of school Under The Royal Patronage of His Royal Highness Siam Crown Prince, assessment report and recommendations.

               3.  The verification of research finding student care and support system module of school Under The Royal Patronage of His Royal Highness Siam Crown Prince were founding accordance with the standard of propriety, feasibility, utility and accuracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ