Return to Article Details การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม Download Download PDF