การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม

Main Article Content

ภัทรานิษฐ์ ทองสามสี
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของผู้เข้าร่วมและผู้ที่สนใจในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม และวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยของความสำเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนใจในโครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 340 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยใช้ดัชนีชี้วัดความกลมกลืน 5 ดัชนี ประกอบด้วย KMO and Bartlett’s test

           ผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 มีช่วงอายุ คือ อายุ 20 ปี – 30 ปี จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 มีระดับการศึกษา คือปริญญาตรี  จำนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 สำหรับการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลค่า KMOใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลในการใช้เทคนิค Factor Analysis โดยในที่นี้มีค่าเท่ากับ .964 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 และเข้าใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลที่ใช้ในครั้งนี้มีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิค Factor Analysis และ ค่า Bartlett’ stestof Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสถิติทดสอบพบว่า ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 7,781.40 และค่า Sig.เท่ากับ .000 มีค่าน้อยกว่า .05 จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน จึงสมควรใช้เทคนิค Factor Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้มีค่าตั้งแต่ 0.572 – 0.788 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวแปรที่สำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในปัจจัยการติดต่อสื่อสารมากที่สุดโดยมีค่าน้ำหนักของตัวแปรสังเกตได้ด้านเทคโนโลยีมากที่สุด จึงสามารถสรุปได้ว่าความสำเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมจะต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ดีทั้งในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ผลักดันข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ให้ได้รับรู้ข่าวสารอยู่เสมอ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงานและในการพัฒนาโครงการเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

          This research aimed to study general information about the demographic of the participants who participated and those who are interested in Innovation Business Plan Grant Program. And factor analysis success of the Innovation Business Plan Grant Program. Samples of this research were 340 those who participated and those who are interested in Innovation Business Plan Grant Program.The tools used in this research were the questionnaire about Factors that affected to success of the Innovation Business Plan Grant Program. The statistics were frequency, Percentage, mean and standard deviation. For the reference statistic used in hypothesis testing was 5 Indicators harmony index. Including, KMO and Bartlett’s test.

          The results of a confirmatory factor analysis success of the Innovation Business Plan Grant Program showed that Most of the respondents were female, 215 people of 63.2 percent.The age range is 20 years old - 30 years, 230 people, representing 67.6 per cent.Degree is a Bachelor of 290 people accounted for 85.3 percent. For testing the suitability of the information KMO.Measure the appropriateness of the data used in the Factor Analysis, as .964 Which is greater than .05 and one step closer. In conclusion, The data used in this technique is appropriate to use Factor Analysis.The Statistics found that Chi – square = 7,781.40, Sig. = .000 is less than .05. It can be concluded that the variables are related.The technique is relatively Factor Analysis to analyze the data.The weight of the variable observed values from 0.572 to 0.788 statistical significance level of 0.01. Suggests that the observed variables were important variables of factor analysis success of the Innovation Business Plan Grant Program.The result showed thatThe majority opinion in the means of communication possible.The weight of the observed variables most technologically.It can be concluded thatsuccess of the Innovation Business Plan Grant Program mustalways have good communication in terms of recognition.A communications or public relations pushthe updatedinformation of the Innovation Business Plan Grant Program. In particular, the use of technology, including modern information technology to assist in the work and to develop a plan to achieve maximum efficiency.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ