Published: 2016-05-19

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

จ-ณ

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทาง เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จุรีวรรณ จันพลา, วลี สงสุวงค์, เพ็ญสินี กิจค้า, สุรีรัตน์ วงศ์สมิง

82-98

การประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในการรับ – การจ่ายสินค้าคงเหลือ ตามแนวคิดของ COSO : กรณีศึกษาหน่วยงานผลิตและจำหน่ายยา

สมนึก จงไพบูลย์กิจ, สมยศ วิวรรธน์อภินัย, ทาริกา แย้มขะมัง, เกษศิณี ตั้งอั้น, ชุดาพร สอนภักดี

99-107

ผู้นำกับการพัฒนาศักยภาพทีมขายพร้อมคุณภาพการให้บริการ

วุฒิชัย ผาสุขกานนท์, ธีระวัฒน์ จันทึก

108-121

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นนวัตกรการศึกษา

วสันต์ สุทธาวาศ, ธีระวัฒน์ จันทึก, พิทักษ์ ศิริวงศ์

194-215

ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวคิด Two – Generation Approach

สุรภา เกตุมาลา, สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์, วิภาวรรณ สุขสถิตย์

287-304

การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในความต้องการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่

ไชยพศ รื่นมล, ไชยภัทร รื่นมล, ณัฐิกา สุทธิประสิทธิ์, มรุต สังข์รักษา, พิทักษ์ ศิริวงศ์

527-536

รูปแบบการจัดการศึกษา “ห้องเรียนครอบครัว” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ขนิษฐา พจนานุกูลกิจ, กัมปนาท บริบูรณ์, คมกฤช จันทร์ขจร

655-668

การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง

ธนัญญา พูลสง, วิศปัตย์ ชัยช่วย, จุฑารัตน์ ช่างทอง

699-714

การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สีเขียว สำหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประยูร วงศ์จันทรา, พรนิภา ตูมโฮม, ชลทิศ พันธุ์ศิริ, ลิขิต จันทร์แก้ว

844-856

การศึกษาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

มาเรียม นิลพันธุ์, ณัฐดนัย บุตรพลับ, สิริกมล หมดมลทิน, วรรณภา แสงวัฒนะกุล, วารุณีย์ ตั้งศุภธวัช, ศิวาพร ยอดทรงตระกูล, ลักขณา จันทร์โชติพัฒนะ

991-1007

รูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อการจัดทำแผนชุมชน

กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี, นพพร จันทรนำชู, นรินทร์ สังข์รักษา

1787-1801

เส้นใยแห่งความรักของแม่

เมตตา สุวรรณศร, พิษณุ ศุภนิมิตร, สุธา ลีนะวัต

1829-1846

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

มัลลิกา สุบงกฎ, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จันทนา แสนสุข

1926-1944

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย

อุมาพร กาญจนคลอด, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จันทนา แสนสุข

2158-2171

การเดินทางเข้าสู่วิหารแห่งจิต

พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น, ปริญญา ตันติสุข, สุธา ลีนะวัต

2289-2306

การแปรเปลี่ยนจากรูปธรรมของจิตรกรรมของไทยสู่หลักธรรมในพุทธศาสนา

อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี, พิษณุ ศุภนิมิตร, ปรีชา เถาทอง

2361-2375

ภาคผนวก

Veridian E-Journal Silpakorn University

2480-2484