การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะ ทางสังคมของเด็กปฐมวัย

Main Article Content

เนตรชนก รักกาญจนันท์
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน และศึกษาความคงทนของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กปฐมวัย จำนวน 30 คน โรงเรียนวัดม่วง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน แบบประเมินทักษะทางสังคม แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที แบบ Dependent  และทดสอบความคงทนด้วย  One – Way ANOVA (F-test)

           ผลการวิจัย พบว่า

           ก่อนและหลังการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางสังคมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

 

          The purpose of this research were to study social skills of early childhood before and after being taught by using literature – based by learning experiences and to study retention of social skills of early childhood after being taught by using literature – based by learning experiences. The research samples were 30 early childhood at Watmuang School Who were studying in the second semester academic year 2014. The instruments of this research were : Experiential plan taught by using literature – based , social skills evaluation forms and observation form with social behaviors. The data were analyzed by percentage , mean , standart deviation , Dependent t – test and One - Way ANOVA (F-test)

           The results on findings were as follow Before and after being taught by using literature - based by learning experiences.  Early childhood had social skills were statistically significant defferent at 0.01 level and After being taught by using literature – based by learning experiences. Early childhood had social skills no difference was statistically significant.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ