รูปแบบการจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย

Main Article Content

นิโรธ เดชกำแหง
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

        บทความวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายในการเสนอรูปแบบการจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยภายใต้การจัดการเชิงระบบ จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านธุรกิจไมซ์ (MICE) งานแสดงสินค้า รูปแบบของงานแสดงสินค้า การจัดการคุณภาพ ทฤษฎีระบบ เพื่อผลักดันให้ผู้จัดงานแสดงสินค้านำการจัดการคุณภาพไปใช้ในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าทั้งระบบของการจัดงานแสดงสินค้า ตั้งแต่การเตรียมการอย่างมีคุณภาพ การวางแผนอย่างมีคุณภาพ การปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีคุณภาพ การกำกับและควบคุมโครงการอย่างมีคุณภาพ และการปิดงานหรือปิดโครงการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ออกงานและผู้เข้าชมงาน ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความคาดหวังหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้ออกงานและผู้เข้าชมงาน ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต


           This article aims to propose an exhibitions quality management models in the system management with the literature review in MICE, Exhibition, Model of Exhibitions, Quality Management, Systems Theory to drive the exhibitions to bring a quality management into the whole exhibitions system. The quality management system in exhibition consisted of Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling and Closing with Quality. The objective was to provide the exhibitors and visitors attended the exhibition quality in accordance with expectations or higher expectations of exhibitors and visitors to contribute to the development of sustainable businesses for the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ