การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3

Main Article Content

จาง หญิงหญิง

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยและ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน31 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีนชั้นปีที่3 จำนวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดคำภาษาไทย 6 แผน3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำภาษาไทยซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อและ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย( ̅x)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

          ผลการวิจัยพบว่า

            1. การพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย สามารถหาประสิทธิภาพได้ 81.30/82.04  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

            2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาจีน ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยพบว่า โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

 

          The objectives of this research were to: 1) develop Thai word spelling exercises for the third year Chinese students with standard of 80/80. 2) compare Chinese students' learning achievement on Thai word spelling before and after using the exercises, and 3) study students' opinions forward the exercises. The sample selected for this research were exchange students from China, Phetchaburi Rajabhat University, during the first semester of the academic year 2015. The tools used in the research were: 1) six Thai word spelling exercises. 2) six lesson plans. 3)achievement test ,and 4) a questionnaire used to study the students' opinions toward the exercises. The data were analyzed by Percentage (%), mean ( ̅x), Standard Deviation (S.D.) and dependent samples t-test.

          The results of this research were as follows:

            1. The efficiency of the Thai word spelling exercises was 81.30/82.04.

            2. The Chinese students' Thai word spelling achievement after using the exercises was significantly higher than before using the exercises at the 0.05 level

            3. The students' opinions toward  the exercises were highly positive.

        

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ