ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

Main Article Content

นุชจรินทร์ ปิ่นทอง
มณฑา จำปาเหลือง

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 288 คน โดยใช้การเทียบสัดส่วนและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างจิตพิสัย ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร และด้านการมีส่วนร่วม ตามลำดับ 2) ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการกำหนดกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ด้านการกำหนดทิศทางองค์กร และด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ตามลำดับ และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม (X4) ด้านการสร้างจิตพิสัย (X3) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (X2) และด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) ได้ค่าประสิทธิภาพในการทำนายที่ปรับแล้ว ร้อยละ 84.50 สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ tot = 0.316 + 0.427(X4) + 0.237(X3) + 0.147(X2) + 0.121(X1)

 

           The purpose were to study: 1) the level of factors strategic administration of school administrators, and 2) the level of compliance process the strategic administration of school administrators, and 3) the factors affecting to the strategic administration of the school administrators in Phetchaburi province of schools under secondary educational service area office 10. The research samples were 288 in informants consisted of teachers schools in Phetchaburi province of schools under secondary educational service area office 10 using the ratio and simple random sampling. The research instrument was a 5-rating scale questionnaire. The statistics used in the analysis were the mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.

               The research results were as follows: 1) the factors strategic administration of school administrators as a whole, were at a high level. Considering in each aspect by sorting the average from descending as follows the affective domain, the human resource management, the executive leadership, and the participation, respectively,2) the compliance process the strategic administration of school administrators as a whole, were at a high level. Considering in each aspect by sorting the average from descending as follows the strategy, the compliance strategy, the control and evaluation strategy, the direction the organization, and the environment analysis, respectively, and 3) the factors affecting to the strategic administration of the school administrators including to: the participation (X4), the creating karma (X3), the human resource management (X2), and the executive leadership (X1), with be adjusted performance prediction (adjusted R2) was 84.50%, and equation of prediction was tot = 0.316 + 0.427(X4) + 0.237(X3) + 0.147(X2) + 0.121(X1).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ