การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่านนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการรณรงค์ เว็บไซต์ Change.org

Main Article Content

ปฎิภาณ ชัยช่วย
กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

Abstract

          การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่านนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ เว็บไซต์ Change.org” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)ที่ได้จากการเก็บบันทึกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ Change.org ประเทศไทย และทางเฟสบุ๊คแฟนเพจของ Change.org ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยประมาณ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้อำนวยการเว็บไซต์ Change.org ประเทศไทย และการสัมภาษณ์เจ้าของแคมเปญบนเว็บไซต์ Change.org ประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ 2 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 3 คน เพื่อศึกษาใน 3 ประเด็น  1) การสื่อสารประเด็นสาธารณะ 2) บทบาทการขับเคลื่อนสังคม และ 3) การมีส่วนร่วมต่อภาคพลเมืองของเว็บไซต์ Change.org ประเทศไทย

           ผลการวิจัยพบว่า 1) เว็บไซต์ Change.org ประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนทุกประเด็นสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นในด้านสิทธิมนุษยชนมากที่สุด รองมาเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นด้านสังคมเมือง โดยมีกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหวที่สำคัญ ทั้งหมด 4 ข้อ คือ (1) กลยุทธ์การใช้ สื่อกระแสหลัก (2) กลยุทธ์การใช้วิธีกดดันเพื่อส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเป้าหมาย (3) กลยุทธ์การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ และ (4) กลยุทธ์การใช้สื่อออฟไลน์ 2) เว็บไซต์ Change.org ประเทศไทย มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) ทั้งหมด 4 ข้อ คือ (1) เครื่องมือและช่องทางใหม่ด้านการรณรงค์ (2) ส่งเสริมความเป็นระบอบประชาธิปไตย (3) เสริมสร้างความเชื่อมั่นในพลังของตัวเอง และ(4) สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม 3) เว็บไซต์ Change.org ประเทศไทย สร้างการมีส่วนร่วมต่อภาคพลเมืองโดยการเปิดพื้นที่สาธารณะ (Public Space) ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้วยวิธีการสร้างเรื่องรณรงค์ของตัวเองหรือร่วมสนับสนุนเรื่องรณรงค์ที่ตัวเองสนใจ และมีส่วนช่วยในการสนับสนุนทุกขั้นตอนการรณรงค์ อาทิ การให้คำปรึกษา การร่วมวางกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหว การรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุน การผลักดันให้เกิดเป็นกระแสในสังคม และการเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าของแคมเปญและผู้สนับสนุนไปยังผู้มีอำนาจในการตัดสินใจโดยตรง

 

          The research of Thailand’s public issue communication through a communication innovation for campaign, website “Change.org” is a qualitative research. The researcher uses 2 methods composing of content analysis and in-depth interview to study on 3 points,1) public issue communication, 2) the role of social mobility, and 3) civil society participation of the website Change.org, Thailand.

           The result demonstrates that 1) the website Change.org, Thailand has driven all of Thailand’s public issues nowadays, especially on human rights, environment and society. The 4 key strategies used for the movement are (1) mainstream media, (2) compulsion to pass on the image and reputation of the target, (3) online social media, and (4) offline media. 2) The website Change.org, Thailand is instrumental in driving new social movements in 4 points, (1) new tools and channels of campaign, (2) supporting democracy, (3) strengthening self-confidence, and (4) creating a new culture to change the society. 3) The website Change.org, Thailand makes the civil society participation by opening public space for people to get involved with creating their own campaign or supporting campaigns that they are interested and participating in every stage of the campaign, such as counseling, planning the movement strategies, compiling the list of sponsors of the movement to build social current and channels to pass the information from the campaigners and sponsors to decision makers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ