การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

มรุต สังข์รักษา
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ศึกษาต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เพื่อนำข้อมูลที่เก็บได้มาจากการสัมภาษณ์ นำมาจัดการวิเคราะห์สรุปและการจัดทำรายการเกี่ยวกับต้นทุนของกิจการทราบรับรายจ่ายของกิจการ การลงทุนในกิจการ และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการธุรกิจธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 15 ราย

         จากผู้ให้ข้อมูลหลักผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไปโครงการธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์ซึ่งผลจากการศึกษาความเป็นไปได้พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 2 ปีกำไรสุทธิปีแรกเท่ากับ 1,024,000 บาท กระแสเงินสด ณ วันสิ้นงวดเท่ากับ 1,547,776.45 อัตราผลตอบแทนจากต้นทุนเท่ากับ 41.06% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 7,006,117.80 บาท จากผลการวิจัยนี้การลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์มีความน่าสนใจในการลงทุน มีความโดดเด่น มีผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจมีระยะเวลาคืนทุนที่น่าพอใจ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในกรณีที่รายได้ค่าเช่าคงที่ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกจำนวน 7,006,117.80 บาท หมายถึงกระแสเงินสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกดังนั้น จึงยอมรับโครงการ กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นจำนวน 2,715,702.71 บาท หมายถึงกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ

 

         The purpose of this research is to study the general information about the investment projects in the trading business car accessories. Study on the cost And sensitivity of the investment projects in the trading business car accessories. The data derived from the interview. The management analysis of summary and cataloging about cost of affairs that expenditure of the business investment in the business, and the sensitivity analysis of the business. By collecting data from the business trading business car accessories, by means of in-depth interview from key informants were 15 cases.

          From key informants found that entrepreneurs are the key informants are mostly male age 30 years project business trading, automobile accessories online, which results from the study showed that there is the possibility of payback period average 2 year of 1,024,000 baht. Cash at the end of the period as 1,547,776.45 IRR was 41.06% NPV was 7,006,117.80 baht. From this research, the investment in the trading business car accessories online is interested in investing is unique. Return higher compared to the other businesses and there was a possibility in the business with the payback period of satisfactory analysis of susceptible cases cost increased 5 in case and income is stable. It was a positive 7,006,117.80 baht that net cash flow received from the project is worth more than the initial investment. Therefore accept the project. In case decrease 5 while fixed cost. It was found that there were a 2,715,702.71 baht. Means the net cash flow received from the project is worth more than the initial investment. Therefore accept the project.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ