การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์

Main Article Content

เมธี จันทร์ทอง

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 2) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 38 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก (Sample Random Sampling)

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบของSandeep Gautam และ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test for dependent) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า

             1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

             2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( ̅x = 3.18, S.D. = 0.81)

             3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅x = 4.44, S.D. = 0.04)

 

          The purposes of this research were to: 1) compare the development of learning achievement of the Mathayomsuksa 3 students on the social problem: human rights and the conflict in Thailand before and after their participation in the learning management using seminar and creative thinking activities, 2) study the creative thinking of the Mathayomsuksa 3 students from their participation during the learning management using seminar and creative thinking activities, and 3) study the opinion of Mathayomsuksa 3 students regarding their participation in the learning management using seminar and creative thinking activities. The sample of this research consisted 38 Mathayomsuksa 3/1 students studying in the first semester during the academic year 2015 in Saint Francis Xavier Convent School under the Office of Private Education, Bangkok. They were selected by random sampling technique.

          The instruments employed to collect data were: lesson plans, a learning achievement test, a creative thinking test based on the component of Sandeep Gautam, and a questionnaire on the opinion of the students regarding their participation in the learning management using seminar and creative thinking activities. The collected data was analyzed by mean ( ̅x) standard deviation (S.D.) t – test for dependent and content analysis.

          The findings were as follows:

             1. The learning achievement of the students on the social problem: human rights and the conflict in Thailand gained after the participation in the learning management using seminar and creative thinking activities was higher than the learning achievement gained before the participation learning at the level of .05 significance.

             2. The creative thinking of the students improved after their participation during the learning management using seminar and creative thinking activities had good level. ( ̅x = 3.18, S.D. = 0.81)

             3. The positive opinions of the students towards their participation in the learning management using seminar and creative thinking activities had high level. ( ̅x = 4.44, S.D. = 0.04)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ