การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Main Article Content

บดินทร์ธัช นิมิตนราดล
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)และวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานสินเชื่อของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 280 ตัวอย่าง สุ่มแบบเจาะจง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสำรวจความคิดเห็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบปัจจัยของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปด้วย ด้านแรงจูงใจภายใน ด้านภาวะผู้นำ ด้านกลยุทธ์และนโยบาย และด้านการทำงานเป็นทีม เป็นคำถามลักษณะ (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูลและสมมติฐาน ประกอบด้วย KMO and Bartlett’s test

         ผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับองค์กรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จากแบบสอบถามด้านเหตุผลที่เลือกเข้าทำงานกับองค์กรที่สามารถเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ พบว่า ส่วนใหญ่เลือกเข้าทำงานกับองค์กรเพราะความมั่นคง สำหรับการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลค่า KMO ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลในการใช้เทคนิค Factor Analysis โดยในที่นี้มีค่าเท่ากับ .921 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 และเข้าใกล้ 1 จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลที่ใช้ในครั้งนี้มีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิค Factor Analysis และค่า Bartlett's Test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสถิติทดสอบพบว่าค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 19,164.071 และค่า Sig. เท่ากับ .000 มีค่าน้อยกว่า .05 จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน จึงสมควรใช้เทคนิค Factor Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้มีค่าตั้งแต่ -0.850ถึง 0.855 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวแปรที่สำคัญของปัจจัยของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จากผลการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสายงานสินเชื่อในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ด้านแรงจูงใจภายในที่ประกอบไปด้วย ความมั่นคงในหน้าที่การงาน โอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน ค่าจ้างค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และสวัสดิการภาพรวมมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ด้านภาวะผู้นำที่ประกอบด้วย ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้นำแบบเผด็จการ ภาพรวมความสำคัญอยู่ในระดับมาก ยกเว้นภาวะผู้นำแบบเผด็จการอยู่ในระดับน้อย ด้านกลยุทธ์และนโยบายที่ประกอบด้วย เป้าหมายความสำเร็จ แผนการดำเนินการ และพันธกิจ ภาพรวมมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก และด้านการทำงานเป็นทีมที่ประกอบด้วย การมีเป้าหมายร่วมกันมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วม การขจัดข้อโต้แย้งภายในกลุ่ม และการสื่อสาร ภาพรวมมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อจัดเรียงค่าน้ำหนักองค์ประกอบจะเห็นว่า องค์ประกอบด้านแรงจูงใจภายในที่มีตัวแปรสังเกตได้คือ ด้านสวัสดิการ มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด ขณะที่ค่าน้ำหนักขององค์ประกอบด้านภาวะผู้นำที่มีตัวแปรสังเกตได้ด้านภาวะผู้นำแบบเผด็จการ มีน้ำหนักความสำคัญน้อยที่สุด

 

           The purpose of this research aims to study the demographic and also analyses factor efficiency in approach working of loan officer at Krung Thai Bank Public Company Limited. In this regard, the sample group was 280 loan staff of Krung Thai Bank Co., Ltd. Moreover, the statistical tools were applied to use in questionnaire about the factor efficiency in approach working of loan officer. In addition, the research survey is based on four factors: the intrinsic motivation, leadership, strategy and policy and teamwork. The five rating scale was applied into the survey questions. Furthermore, frequency, percentage, average and standard deviation were used as data analysis method. Also, the statistics used to measure the suitability of data and assumption were KMO and Bartlett's test.

           According to the research, the findings of the statistic investigation of response collected from the survey questionnaires showed 200 respondents were women (66.7%) belong to the age group of 26-35 years old. In addition, they are single and graduated bachelor's degree. Most of them are staff and senior officers who work less than or equal three years with the organisation. The income between 15,001-25,000 baht. According to one of questions about the respondents' reason to join with the organisation, most of the respondents join the organisation because of the stability. For the tasting of KMO in order to measure the data, the factor analysis were applied to use in analysing the data outcome. The data outcome was equal .921 which was greater than 0.5 and close to 1. Therefore, the Bartlett's Test of Sphericity was applied to test hypotheses. Chi-Square test was 19,164.071 and Sig. was .000, which was less than .05 From the analysis, it can be summarised that the variables are related and also the factor analysis techniques suit to analyses the data. In term of analysing factor efficiency in approach working of loan officer at Krung Thai Bank Co.,Ltd. found that the weight factor of observed variables ranged from -0.850 to 0.855 at the significance level of 0.05. The finding indicated that the observed variables is important factor to analyses an effective performance for loan staff. The intrinsic motivation that includes job security, career advancement opportunity, base salary, interpersonal relationship and welfare are important in an overall. In term of leadership that consists of transformational leadership, transactional leadership, and autocratic leadership. Almost of leadership styles are significant at a high level, except autocratic leadership style at a low level. Strategy and policy consists of aim, planning and mission are very important in a high level. In addition, teamwork is concerned in a high level such as having a same goal, understanding in each duty, participation, conflict solving and communication. The research finding showed that welfare effects directly toward the intrinsic motivation as a key factor. On the other hand, autocratic leadership is least important.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ