การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออม เพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดอ่างทอง

Main Article Content

ณัฐิกา ธนะขว้าง
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการการเข้าร่วมแผนการออมเพื่อการบำนาญยามชราภาพผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดอ่างทอง กับข้อมูลเชิงประจักษ์  กลุ่มตัวอย่าง คือ แรงงานนอกระบบในจังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมแผนการออมหรือเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จำนวน 420 ตัวอย่าง

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้ดัชนีวัดความกลมกลืน 6 ดัชนี ได้แก่ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์, ค่า GFI, ค่า AGFI, ค่า RMSEA, ค่า SRMR และค่า CFI

            ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมแผนการออมกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกัน โดยค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 122.61 ที่องศาอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ 106 ระดับความมีนัยสำคัญ (P-Value) เท่ากับ 0.129  ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation; RMSEA) เท่ากับ 0.02 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ต่อองศาอิสระ (Chi-Square/ df) มีค่าเท่ากับ 1.157

 

           This research objective is to study the causal factors affecting the participation in savings plans for old age pensions through National Saving Fund and examine the concordance between the causal relationship model for factors affecting the participation for savings plans for old age pensions through National Saving Fund of the informal employees in Angthong Province and the empirical data. The sample for this research were 420 people who are informal employees in Angthong province and were participants or members of the National Saving Fund’s saving plan.

            The research instrument used in this research is the questionnaire about causal factors affecting the participation for savings plans. The descriptive statistics techniques used were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics techniques used in hypothesis testing were the 6 harmony indexes indicators which include: Chi-square, GFI, AGFI, RMSEA, SRMR, and CFI.

             The examine of the causal relationship model for factors affecting the participation for savings plans for old age pensions through National Saving Fund of the informal employees in Angthong Province and the empirical data shows that the causal relationship model for factors affecting the participation for savings plans for old age pensions through National Saving Fund of the informal employees in Angthong Province and the empirical data are consistent, with Chi – square value of 122.61, at 106 degrees of freedom, P-value is 0.129, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) is 0.02 and the Chi – square per Chi-Square df is 1.157

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ