ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

Main Article Content

อัญชลี สุขวิบูลย์
ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 2) คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน  500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 48  คน และครูผู้สอน  452  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวิจัยพบว่า

           1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านการมองการณ์ไกลอยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือ  ด้านความจำเป็นพื้นฐาน และด้านความมุ่งประสงค์  อยู่ในอันดับสุดท้าย

           2. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยมีด้านเงินเดือนหรือผลประโยชน์เกื้อกูลอยู่ในอันดับแรก  รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านความก้าวหน้าในงาน อยู่ในอันดับสุดท้าย                                    

           3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 คือ ด้านความจำเป็นพื้นฐาน ด้านความรักองค์กร ด้านการบริหารคน ด้านหลักการปกครอง ด้านความยืนหยัด  ด้านมีหลักการ ด้านการมองการณ์ไกล โดยมีประสิทธิภาพการทำนาย ร้อยละ 83.50 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ 0.15776 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .000

 

          The purpose of this research were to study 1) the level of Leadership of School Administrators the school under Phetchaburi Secondary Education Service Area Office 10, 2) the level of teachers’ quality of working life in the school under Phetchaburi Secondary Education Service Area Office 10. The samples consisted of 48 administrators and 452 teachers, 500 respondents in total.  The research instrument was rating scale (5 levels) questionnaire. The data analysis were a percentage (%), mean (x̅), standard deviation (S.D.) and stepwise multiple regression analysis.The results of the study were as follows:

             1.  The Leadership of School Administrators  under Phetchaburi Secondary Education Service Area Office 10, as a whole and separately were at the high level. Perspective was ranked first, followed by prerequisites and purposing was ranked last.

             2.  The teachers’ quality of working life in the school under Phetchaburi Secondary Education Service Area Office 10, as a whole and separately were at the high level. Salary or benefit was ranked first, followed by the relationship between the administrators and colleagues and progressing of work was ranked last.

          3.   The Leadership of School Administrators affecting the teachers’ quality of working life in the school under Phetchaburi Secondary Education Service Area Office 10 was prerequisites, patriotism, peopling, politics, persisting, principle and perspective. The effective prediction of 83.50% and a standard deviation of 0.15776, with a statistically significant at .000 level.

 

              

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ