การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง

Main Article Content

ธนัญญา พูลสง
วิศปัตย์ ชัยช่วย
จุฑารัตน์ ช่างทอง

Abstract

           การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบแผนคำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสำหรับหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุงมีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง 2) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง 3) เพื่อพัฒนาแบบแผนคำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสำหรับหนังสือบุดในจังหวัดพัทลุง ประชาการที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย ที่จัดเก็บไว้ในแหล่งสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง 2 แห่ง คือ 1.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุงและ2. พิพิธภัณฑ์ของชาติวัดเขียนบางแก้ว จำนวน 194 รายการ โดยใช้แบบวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศของหนังสือบุดทำให้สามารถกำหนดองค์ประกอบของหนังสือบุดแบ่งออกเป็นด้านเนื้อหา 5 องค์ประกอบ คือ 1.กลุ่มเนื้อหา 2.โครงสร้างเนื้อหา 3.ชื่อหนังสือบุด 4.ยุคสมัย 5.ผู้สร้าง ด้านกายภาพ 7 องค์ประกอบ คือ 1.วัสดุบันทึก 2.ขนาด 3.ภาษา 4.รูปอักษร 5.ภาพวาด 6.สภาพความสมบูรณ์ 7.จำนวนหน้า และด้านบริบท 6 องค์ประกอบ คือ 1.เลขทะเบียน 2.เลขรหัส 3.แหล่งที่มา 4.ผู้บริจาค 5.สถานที่เก็บ 6.วันที่ลงทะเบียน

 

          The research of the Development of Archives Description Scheme for Bood Manuscripts in Phatthalung Province. The objectives of this study were : (1) to study the current conditions of Bood Manuscripts collection management in phatthalung Provinces (2) to analyze the characteristics of the in formation of the Bood Manuscripts in Province (3) to the Development of Archives Description Scheme for Bood Manuscripts in Phatthalung Province. The target group that participated in this research include The Phatthalung objective of this study was : to analyzed the Information feature of the 194 Bood manuscripts that location at Cultural Heritage Information Phatthalung of 2 :1.The Cultural Center Satree Phatthalung School 2.Watkien Bangkaew National Museum By using record  form of content, physical and context of Bood manuscripts, the result as follows : 1.Content area (topic, structure of content, title, period, creator 2. Physical area (material, dimension, language, script, drawing, the integrity, page) and 3.Context area (registration number, code, Source, storage facilities, location, Catalogue date

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ