การออกแบบลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน คาซาบัทโยว ของ อันโตนี เกาดี

Main Article Content

วรัญญา ขำหัวเตย

Abstract

           การศึกษาการออกแบบลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก คาซาบัทโยว (Casa Batlló)ของเกาดี เพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพและรูปแบบลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาดี โดยเปรียบเทียบ “คาซาบัทโยว” (Casa Batlló) กับผลงานอื่นๆของเกาดี และ ยุยส์ โดมินิค อี มองค์ตาเนท์ (Lluis Domènech i Montaner)รวมทั้งแรงบันดาลใจที่เกาดีได้รับจากศิลปะแนวอาร์ทนูโว (Art Nouveau) ที่กำลังแพร่หลายไปทั่วทั้งทวีปยุโรปขณะนั้น

           ในยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปะ โดยเฉพาะอิทธิพลทางความคิดจากกระแสความเคลื่อนไหวของ Arts and Crafts แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินสามารถพัฒนาความคิดและฝีมือทางเชิงช่างได้อย่างอิสระและกว้างขวาง จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่และเป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้หลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอาคารบ้านเรือน การตกแต่งภายใน การออกแบบเครื่องเรือนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งการออกแบบลวดลายประดับตามแนวคิดศิลปะเบ็ดเสร็จแห่งยุค ด้วยเหตุนี้ ศิลปะแนวนวศิลป์ ที่ถึงแม้จะมีช่วงเวลาแห่งการเบ่งบานเพียงสั้นๆ และต้องดับสูญลงพร้อมกับการระเบิดของสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงมีคุณค่าเทียบเท่ากับงานศิลปะที่ยังคงปรากฎให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสามารถรอบด้านของศิลปินผู้ถ่ายทอดจินตนาการให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกราวกับหลุดออกมาจากโลกแห่งความฝันเลยทีเดียว ดังจะเห็นได้จากการออกแบบลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก คาซาบัทโยว (Casa Batlló) ของเกาดี ที่แสดงให้เห็นถึงการหลอมรวมแนวคิดและเทคนิคในการสร้างงานสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษกับกระแสศิลปะร่วมสมัยในเวลานั้น มาใช้ได้อย่างลงตัว โดยมีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเป็นแนวทางหลัก ในการศึกษาครั้งนี้จะเห็นถึงพัฒนาการในการสร้างงานของของเกาดีตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงการวิเคราะห์การออกแบบลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรมในคาซาบัทโยวซึ่งเป็นผลงานที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสถาปนิกผู้นี้เป็นอย่างดี และเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นแห่งยุคตราบจนถึงทุกวันนี้

 

           A Study on the Ornament of Exterior and Interior of Casa Batlló by Antoni Gaudi, is to analyze an aesthetics and ornament of architecture which is an identity of Gaudi by comparing with art works from Casa Batlló, other works of Gaudi and Lluis Domènech i Montaner’s, including the inspiration that Gaudi had got from Art Nouveau which was well-known in Europe.

            In the 19th century, an era of change in economy, society and art especially the influence of opinion from Arts and Crafts, inspiration from nature and innovation to develop the idea and practice the skill, also, be able to create new art works presenting our identity in many fields such as building design, interior design, accessories design and ornament as the art concept of those era. Even though, Art Nouveau would be in short term of progress and disappeared in 1st world war, its aesthetic value still exists and has been shown the professional skill and imagination of the artist which became the masterpiece as well. As we can see from the Ornament of Exterior and Interior of Casa Batlló by Antoni Gaudi, it has been presented the convergence of views and architecture technic from the past with contemporary art inspired by nature.

             This study is presented the development of Gaudi art works from the first period, then, analysis the ornament of architecture in Casa Batlló which had been a unique and outstanding art works of era until these days.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : ศิลปะและการออกแบบ