Return to Article Details การประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในการรับ – การจ่ายสินค้าคงเหลือ ตามแนวคิดของ COSO : กรณีศึกษาหน่วยงานผลิตและจำหน่ายยา Download Download PDF