การศึกษาผลการเรียนรู้ และทักษะการให้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ เรื่องประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

Main Article Content

รัตนา เกตุสม

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จำนวน 30 คน

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน2)แบบทดสอบวัดผลเรียนรู้3)แบบทดสอบวัดทักษะการให้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ และ 4)แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅x), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

 

            ผลการวิจัยพบว่า

               1.  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 

          The purposes of this research were to 1) To compare the learning outcomes on the Environmental Issues of the Matthayomsuksa 4 students using Problem based learning Approach 2) To compare the Reasoning Skills and Knowledge Applications of the Matthayomsuksa 4 students using Problem based learning Approach and 3) To study the opinion of the Matthayomsuksa 4 students using Problem based learning Approach.

           The samples of this research consisted of 30 from Matthayomsuksa 4/1 students in the first semester, during the academic year 2015 in Prongmaduawittayakom School. The research instruments were 1) lesson plans learning activities through Problem based learning Approach 2) a learning outcomes test 3) a reasoning skills and knowledge applications test and 4) a questionnaire on the opinions of students using Problem based learning Approach. The collected data was analyzed by mean ( ̅x), standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis

            The research findings were as follows:

             1. In comparison the learning outcomes before and after learning on Environmental Issues of Matthayomsuksa 4 students using Problem based learning Approach were higher than before learning at the level of .05 significance.

             2. In comparison the Reasoning Skills and knowledge before and after learning on Environmental Issues of Matthayomsuksa 4 students using Problem based learning Approach were higher than before learning at the level of .05 significance.

             3. The opinions of the Matthayomsuksa 4 students towards using Problem based learning Approach were at the high level of agreement.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ