การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ณัฐิกา สุทธิประสิทธ์
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนในธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ศึกษาต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นิกส์ เพื่อนำข้อมูลที่เก็บได้มาจากการสัมภาษณ์ นำมาจัดการวิเคราะห์สรุปและการจัดทำรายการเกี่ยวกับต้นทุนของกิจการทรายรับรายจ่ายของกิจการ การลงทุนในกิจการ และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 15 ราย

             ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างการลงทุน โดยในการลงทุนเริ่มแรก ใช้เงินทุนจำนวน3,291,000 บาทรายจ่ายต้นทุนแปรผันกับต้นทุนคงที่ ใช้เงินทุนจำนวน 2,836,800 บาทรายได้ในปีแรกมีรายได้ จำนวน 3,980,500 บาทจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ สามารถนำข้อมูลที่คำนวณไว้มาวิเคราะห์ได้ดังนี้ กรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้ค่าเช่าคงที่ พบว่ามีค่าเป็นบวก จำนวน 1,156,046.74บาท หมายถึงกระแสเงินสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ และกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ พบว่ามีค่าเป็นบวกจำนวน 1,831,415.40 บาท หมายถึงกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ

 

           The objectives of this study were to study general information of the investment project of Hydroponic vegetable business, to study cost and benefits of such investment project for further real investment, and to study the sensibility analysis of Hydroponic vegetable business. The data analyze the feasibility of the project and analyze trends of vegetables hydroponics business.The methodology was conducted by studying the Hydroponic vegetable business entrepreneurs. Data were collected by in-depth interview by a number of 15 informants.

            The results showed that the structure of investment in initial investment funds 3,291,000 Baht. Variable cost and fixed cost expense fund 2,836,800 Bath, net income in the first year fund 3,980,500 Baht. The sensitivity analysis of the project can calculated and analyzed as follows. The case costs increase by 5 while rental income constant, it was found that the value is positive 1,156,046.7 Baht. Mean net cash flow received from the project is greater than the initial investment. Therefore accept project and case decrease 5 while fixed cost. It was a positive 1,415,408.31 Baht. Means the net cash flow received from the project is worth more than the initial investment. Therefore accept project.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ