Return to Article Details การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ำ ครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น Download Download PDF