การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ำ ครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น

Main Article Content

กนกพล จันทะรักษา
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ำครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น ศึกษาต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ำครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยนำข้อมูลที่เก็บได้มาจากการสัมภาษณ์ นำมาจัดการวิเคราะห์สรุปและการจัดทำรายการเกี่ยวกับต้นทุนของกิจการทราบรับรายจ่ายของกิจการ การลงทุนในกิจการ และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ำครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 7 ราย

          จากผู้ให้ข้อมูลหลักผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไปโครงการลงทุนแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ำครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งผลจากการศึกษาความเป็นไปได้พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 3 ปี 2 เดือน กำไรสุทธิปีแรกเท่ากับ 87,733,122.74 บาท กระแสเงินสด ณ วันสิ้นงวด เท่ากับ 159,045,401.82 บาท NPV เท่ากับ 365,403,639.28 บาท คำนวณค่า IRR เท่ากับ 26.84% ที่อัตราคิดลด 6.5% จากผลการวิจัยนี้การลงทุนในธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการทางน้ำครบวงจรที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความน่าสนใจในการลงทุน การวิเคราะห์ความอ่อนไหว กรณีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ พบว่ามีค่า NPV เป็นบวกจำนวน 703,684,250.80 บาท หมายถึง กระแสเงินสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกดังนั้น จึงยอมรับโครงการ กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ พบว่ามีค่า NPV เป็นบวก 628,283817.40 หมายถึงกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ

 

          The purpose of this research is to study the general information about the investment projects in the trading business integrated aquatic recreationa lmanmade attraction. Study on the cost and sensitivity of the investment projects in the trading business aquatic recreational manmade attraction. The data derived from the interview. The management analysis of summary and cataloging about cost of affairs that expenditure of the business investment in the business, and the sensitivity analysis of the business. By collecting data from the business trading business aquatic recreational manmade attraction, by means of in-depth interview from key informants were 7 cases.

           From key informants found that entrepreneurs are the key informants are mostly male age 40 years project business trading business aquatic recreational manmade attraction, which results from the study showed that there is the possibility of payback period average 3 year 2 months of 87,733,122.74 baht. Cash at the end of the period as 159,045,401.82 IRR was 26.84% % NPV was 365,403,639.28 baht Discount rate 6.5%. From this research, the investment the trading business integrated aquatic recreational manmade attraction is interested in investing is unique. Return higher compared to the other businesses and there was a possibility in the business with the payback period of satisfactory analysis of susceptible cases cost increased 5 in case and income is stable. NPV was a positive 703,684,250.80 baht that net cash flow received from the project is worth more than the initial investment. Therefore accept the project. In case income decrease 5 while fixed cost. NPV was found that there were a 628,283,817.4baht. Means the net cash flow received from the project is worth more than the initial investment. Therefore accept the project.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ