การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษา วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

Main Article Content

จุฑาวรรณ วรงค์

Abstract

           การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาลแต่ละประเทศจึงให้ความสําคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก ทำให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์ของประเทศ เช่น การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับการถ่ายทอดมรดกสืบเนื่องมายาวนาน มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคมโดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปะ สถาปัตยกรรม ของแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างงดงาม  

           การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นกรณีในการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบในรูปแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟแก่นักออกแบบและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป

           โดยวิธีการศึกษานั้นผู้วิจัยได้ทำการวิจัยจากการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและทำการสำรวจข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ นักออกแบบ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ พระภิกษุสงฆ์วัดอรุณฯ และจากการสอบถามความคิดเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีอายุระหว่าง 21-60 ปี  และนำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์  โดยเชื่อมโยงตามวัตถุประสงค์และประเด็นสำคัญของงานวิจัยผ่านแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นำมาสู่การสร้างผลงานออกแบบแบ่งผลงานการออกแบบเป็น 1.  ตราสัญลักษณ์  2.  สื่ออินเตอร์แอคทีฟ

            จากนั้นผู้วิจัยนำผลงานการออกแบบ  ทำการประเมินผลการออกแบบ  โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าว  สามารถยืนยันสมมติฐานที่ว่า  การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมไทยสามารถอำนวยความสะดวกให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ ทำให้นักท่องเที่ยว มีความเข้าใจวัดอรุณราชวราราม

 

               Tourism industry plays an important role to  economic development for countries across  the  world.  Unsurprisingly,  the  governments  pay  their  attention  to  the enhanced competitiveness to compete for the market share in the world tourism. Likewise, Thai tourism is required to be oriented to build its own identity. For example, Thai tourism can be based on cultural heritage tourism because Thai culture is distinct and unique and has inherited for a long time; social and human development is narrated through history relating to culture, body of knowledge; and social value gorgeously reflects all eras of livelihood, arts, and architecture in Thailand.

               The researcher conducted this study by selecting Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan (The Temple of Dawn or Wat Arun) as a case study. The objective of this study was to determine the practices of design, presentation and interaction between interactive media and human beings linking to techniques. This study also aimed to consider the effect of applying interactive design on promoting cultural heritage tourism, offering historical knowledge, tourists’ better understandings of Wat Arun. With this interactive design, tourists can have prior knowledge about cultural heritage tourism in Thailand before visiting the physical one; they can make tourism plan by themselves to reduce complex procedure of travels. The heart of the matter is the reflection of Thai cultural heritage identity, Thai culture that is valuable, clear, and outstanding in the eyes of the world and inheritance of Thai culture in persistent manner.

               The researcher used studying method by data document collection and information survey by interviewing designers, programmers, system analysts, monks at Wat Arun and asking foreign tourists’ opinions, who were about 21-60 years old. Then, data were analyzes according to the objectives and the research’s main points via related concepts and theories to form design results, which composed of 1.Symbols and 2.Interactive media.

               Then the researcher asked the experts to evaluate his/her design results. So that this study could assure an assumption that Thailand’s heritage cultural tourism interactive media design could provide convenience and historical knowledge to the tourists for understanding about Wat Arun intensively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : ศิลปะและการออกแบบ