แบบแผนการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากความต้องการถือเงินของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน

Main Article Content

เหมวลา เชิดชูพันธ์เสรี
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนของการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายความต้องการถือเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความต้องการถือเงินส่วนบุคคล ดำเนินการจัดกระทำข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติอ้างอิงได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่เป็นเส้นตรง

         ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือนเพื่อการบริโภคและภาษีสังคม 3 ด้านได้แก่ เทคโนโลยี แฟชั่น และการท่องเที่ยว แบบแผนการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริโภคและภาษีสังคมของนักศึกษาพยาบาล ได้ค่าสมการทำนายที่มีความเชื่อมั่นร้อยละ 94.83 คือเมื่อจำนวนของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 1 คน จะมีผลเพิ่มเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ 3897.8 +  18.069x + 0.1805x2 + 748.958  

 

          The purpose of this research was study pattern analysis of spending from the demand for money of nursing students in private university. Two hundred population were specific sampling in  1st - 4th year nursing students of private university in Bangkok. Data collection used a questionnaire and using computer program. Descriptive (Frequency, Percentage and Mean) and inferential statistics (Nonlinear Regression) were used to analyze data.

          The results showed that most of nursing students were female. Students were spending money each month to the consumption and social tax 3 aspects including technology, fashion and travel. Pattern analysis of the total cost which was the sum of consumption expenditure and the social tax of nursing students. The confidence level of predict equation 94.83 which was the number of students increased one person will increased total cost equal 3897.8 + 18.069x + 0.1805x2 + 748.958  

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ