ปัจจัยความคาดหวังที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกจองห้องพักใน ระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซด์

Main Article Content

กนกวรรณ์ โสภักดี
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

 

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกจองห้องพักในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซด์ วิธีการดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเคยใช้บริการเว็บไซด์จองห้องพักออนไลน์ จำนวน 400 ตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และไค-สแควร์

          พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่างผลการวิจัย 21-40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ผู้ใช้บริการรู้จักเว็บไซด์การจองห้อง พักออนไลน์และเคยเลือกจองห้องพักในระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนมากที่สุด สำหรับค่าใช้จ่ายในการจองอยู่ที่ 1,001 – 3,000 บาทต่อครั้งและจ่ายผ่านบัตรเครดิตมากที่สุดสำหรับปัจจัยความคาดหวังที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกจองห้องพักในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซด์  จากการวิเคราะห์ค่าสถิติไค-สแควร์ พบว่า ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกจองห้องพักเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านราคา มีค่าสถิติ Chi-square เทากับ 394.305 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกจองห้องพักเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของการได้รับคูปองส่วนลดเพิ่มเติม มีคาสถิติ Chi-square เทากับ 420.122  ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองกลุ่มโดยใช้สัมประสิทธิ์ของเครเมอร์วี (Cramer's V )  พบว่า ปัจจัยความคาดหวังในแต่ละด้านมีค่าความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกจองห้อง พักในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซด์อยู่ในระดับสูง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

 

          The study aimed to determine the expectations factors affecting in Online Travel Agent of customers in Thailand and investigate factor, which may influence for this study. This research was quantitative research. The samples used in this study were 400 Internet users to finding the accommodation through online. A tool used to collect data was questionnaire and analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. Test hypothesis by using Chi-square.

          The result revealed that the majority of participants were female who were between 21-40 years old. Most of them used online agent to book for leisure travel and cost1,001-3,000 THB per times with credit card spending. Factors expectations in relation to behavior booking via electronically on the website.The customer will book the room through the online website if website providing the extra benefit of the user self-service such as Discount coupon. Moreover the Marketing  Mix affecting with Customer behavior in Using Website Online. The relationship between the two groups using the coefficient of Kramer v (Cramer's v) found that expectations in each side are relationship with the behavior reservation via electronically on the website in high level under the statistic significant at the level of 0.05.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ