การศึกษาทางเลือก: หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

Main Article Content

สมเกียรติ อินทสิงห์

Abstract

          การศึกษาทางเลือกเป็นการจัดการศึกษาแนวใหม่ที่มุ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของผู้เรียน ลดความเป็นทางการและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ   มีความยืดหยุ่นสูง อิสระในการกำหนดเนื้อหาสาระต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนอย่างแท้จริง รวมทั้งให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมในชุมชนท้องถิ่น ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เต็มตามศักยภาพของตนเอง ดังนั้นการศึกษาทางเลือกจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย  หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาทางเลือกมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างที่น่าสนใจ อาทิ ในสหรัฐอเมริกามีโรงเรียนทางเลือก 7 รูปแบบ ในไทยมีบ้านเรียน โรงเรียนอิงกับระบบของรัฐ การเรียนรู้สายครูภูมิปัญญา สายศาสนาธรรม สถาบันนอกระบบของรัฐ กลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ และการเรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์

 

          Alternative Education is a new educational approach which focuses on student needs and differentiated. This is decreased formal system and rules from state controlling, highly flexible, and can design contents and learning activities by freedom that satisfy with student natures, social norms, cultures and local values. Student can learn with their interests, aptitudes and abilities which fulfill their own potential. Nowadays, alternative education is very famous in many countries including Thailand. Curriculum and instruction for this approach have differentiated models such as 7 alternative schools in USA; and in Thailand are home school, school which based-on state system, local wisdom training, religious school, non-formal school, learning group by activities, learning through media and resources and ethnic group’s learning in Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ