การพัฒนามาตรฐานการขนส่งเพื่อจัดการการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาทดแทน

Main Article Content

เฉลิมชัย บุญเยี้ยม
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนามาตรฐานการขนส่งเพื่อการจัดการการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาทดแทนเนื่องจากน้ำมันเตาทดแทนถือเป็นพลังงานหลักที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรม เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถสั่งเข้ามาใช้งานได้ตลอดปีโดยที่ไม่ต้องทำการสั่งล่วงหน้าเหมือน ถ่านหิน กะลาปาล์ม หรือแม้กระทั้งไม้ฝืนทำให้น้ำมันเตาถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายด้านเช่น เกษตรกรรม การคมนาคม อุตสาหกรรมการหล่อขึ้นรูปประเภทต่างๆ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันเตาทดแทนมีเพิ่มสูงขึ้นการส่งมอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ การขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาทดแทน มีตัวชี้วัดมาตรฐานการขนส่งหรือส่งมอบหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้บริหารและคณะกรรมการของแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันเตาทดแทนจะงัดกลยุทธ์ใดออกมาแข่งขันกัน เนื่องจากว่ากลยุทธ์ทางการค้าหรือมาตรฐานทางการจัดการตัวชี้วัดต่างๆนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการชิงความได้เปรียบทางด้านการค้า โดยผู้วิจัยได้ใช้การประยุกต์เทคนิคการวิจัยแบบวิจัยอนาคตด้วยวิธีการเข้าไปฝังตัว ( EDFR ) ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง จำนวน 17 คน ในผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก EDFR ในรอบ 1 จนได้แนวโน้มในด้านการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาทดแทนเช่นการชั่งน้ำหนักน้ำมันเตาทดแทน การติดตามในระหว่างการส่งมอบน้ำมันเตาทดแทน การป้องกันการขโมยน้ำมันเตาทดแทน การวิเคราะห์และวางแผนในการขนส่ง จากนั้นจึงนำไปพัฒนาแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 ถึงโอกาสความเป็นไปได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความ โดยจะแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็นแต่ละแนวโน้มมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับใด เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการขนส่งเพื่อการจัดการการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาทดแทนได้แก่ การชั่งน้ำหนักรถที่บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาทดแทน (Scale) การติดตั้งอุปกรณ์และระบบการติดตามระหว่างการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาทดแทน (GPS) ด้านการติดตั้งซีลตามจุดต่างๆ (Seal) ด้านการวิเคราะห์สภาพการคมนาคมในช่วงเวลาส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาทดแทน (Logistic) 

 

           This research aims to study the development of standards for transport, handling, shipment of fuel oil as alternative fuel is a renewable primary energy used in industry. It is the fuel that can then be used throughout the year without having to make advance directives, like palm oil, coal, wood, or even forced to make fuel oil is used in various industries such as agriculture, transport, industry, casting for various types of Thailand is a developing country. The contribution of the renewable fuel has soared. Delivery is so important Renewable transportation fuel products There are indications the transport or delivery of a variety of forms. Depending on the concept and the management board of industrial fuel oil replacement strategy to pry out any competition. Because trading strategy or standard management indicators, it is important to take advantage of the If we have the trade management, better customer will pay attention and trust in the service of our company over another company. The researchers used a technique applied research and research into the future by means of embedded (EDFR), which researchers use to select specific Expert Group 17 people In interviews with key informants EDFR in round 1 until trends in the field of auditing standards that are used to transport oil products such as alternative renewable fuel weight. Tracking the delivery of fuel oil substitute. To prevent theft of fuel oil substitute Analysis and planning of transportation. Then the second round of questionnaires EDFR opportunities possible based on the inter-quartile range. This will demonstrate consistency. And the median value in the range of 3.50 to be shown that the primary is likely to see the possibility at any level. In order to guide the development of standards for managing the delivery of transporting oil products include replacement Weighing the car carrying the product oil substitutes (Scale) to install equipment and systems to track transit products fuel replacement from the manufacturer to the customer (GPS), the installation of seals in various spots to prevent turn. renewable fuel oil products smuggled out of the truck while transporting goods to customers (Seal) The assessment of traffic conditions at the time delivering renewable fuel to reduce costs and time spent on the fuel consumption of the truck trade (Logistic).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ