การพัฒนาสมรรถนะกำลังพลสายตรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

Main Article Content

พนัต เพ็งบุญ
จิราวรรณ คงคล้าย

Abstract

บทคัดย่อ

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการพัฒนาสมรรถนะกำลังพลสายตรวจของกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 31 คนและสถานีตำรวจนครบาล 9 กองบังคับการ จำนวน  88 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากสถานีตำรวจนครบาล 73 แห่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้กำกับการ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สารวัตรป้องกันปราบปราม รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ผู้บังคับหมู่สารวัตรป้องกันปราบปราม ตำแหน่งละ 1 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 365 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบสอบถามและแบบตรวจสอบยืนยันตัวบ่งชี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe’ Method) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบการพัฒนาสมรรถนะกำลังพลสายตรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มี 4 องค์ประกอบ และ46 ตัวบ่งชี้คือ 1. องค์ประกอบด้านการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน มีตัวบ่งชี้ย่อย11  ตัวบ่งชี้  2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาระบบงบประมาณ มีตัวบ่งชี้ย่อย 14 ตัวบ่งชี้  3. องค์ประกอบด้านการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ มีตัวบ่งชี้ย่อย 11 ตัวบ่งชี้ และ 4.องค์ประกอบด้านการพัฒนาโครงสร้างกำลังพล มีตัวบ่งชี้ย่อย 10 ตัวบ่งชี้ ซึ่งทุกองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยมีองค์ประกอบด้านการพัฒนาโครงสร้างกำลังพล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมา คือองค์ประกอบด้านการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน องค์ประกอบด้านการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ และองค์ประกอบด้านการพัฒนาระบบงบประมาณ

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ