การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชนบางบอน และกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน

Main Article Content

ศศิธร ภู่วาว

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 2) ศึกษากระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 3) ศึกษาความสามารถในการทำโครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จำนวน 38 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองรวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดลองก่อนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชน 3) แบบสอบถามกระบวนการกลุ่ม 4) แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงาน และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

            ผลการวิจัยพบว่า

             1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกลุ่มอาชีพในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

             2. กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

             3. ความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง

             4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

           The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievement about the occupational group in community for third grade students taught by project-based learning 2) study group process for third grade students taught by project-based learning   3) study third grade students' project work ability taught by project-based learning and 4) study third grade students' opinions towards taught by project-based learning. The sample of this research consisted of 38 third grade students studying in the first semester during the academic year 2015 in Prayamonthaturadsripijit School, Bangborn District, Bangkok Province and within the duration of the implementation covered 14 hours. The research design was one group pretest-posttest design.

            The instruments employed to collect data were: 1) lesson plans about the occupational group in community for third grade students taught by project-based learning 2) a learning achievement test about the occupational group in community 3) group process questionnaire form, 4) project evaluation form and 5) a questionnaire on the opinion of third grade students about participation in the learning management taught by project-based learning. The collected data was analized by mean (), standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis.

            The finding were as follows:

               1. The third grade students' learning achievement on the aspects about the occupational group in community gained after the participation in the learning management taught by project-based learning was higher than the learning achievement gained before the participation learning at the level of .05 significance.

 

               2. The third grade students' process group by using the participation in the learning management taught by project-based learning were, overall, found students had the aspects of process group at good.

               3. The third grade students' project work ability by using the participation in the learning management taught by project-based learning were, overall, found students had ability at the high level.

               4. The third grade students' opinions about participation in the learning management taught by project-based learning were, overall, found students had opinions at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ