การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Main Article Content

รุจา อินทสระ

Abstract

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความความสอดคล้องของวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการก่อตั้งอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์กับการใช้งานปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอาคารดังกล่าวตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารเกี่ยวกับความเหมาะสมทางกายภาพโดยภาพรวม ประสิทธิภาพของพื้นที่ในปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อที่จะเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้น และสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้เข้าใช้บริการต่อไป การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความพึงพอใจหลังการใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 265 คน และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย SD และแปลผล รวมถึงการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของผู้เข้าใช้ที่เกิดขึ้นตามสภาพการณ์จริง

          ผลจากการวิจัยพบว่า การใช้งานพื้นที่ชั้น 3 – ชั้น 5 และเว็ปไซน์ห้องสมุดออนไลน์ที่เปิดให้บริการอยู่นั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการก่อสร้างอาคาร รวมถึงอาคารหอสมุดถูกปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังการใช้ในประเด็นต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง – มาก ส่วนปัญหาและความต้องการนั้นเกิดขึ้นจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัญหาสภาพแวดล้อม และปัญหาความต้องการของผู้ใช้บริการอาคารหอสมุด 

 

          The study aimed to investigate physical environment and physical changes of the Surat Osathanugrah Library Building, Bangkok University in terms of congruence between primary objectives of library building establishment and the actual use of library building and 2) to examine level of users’ satisfaction towards physical suitability, efficiency of area used, and physical environment for the 21st century learning area of the library building. While questionnaires and interviews were used to collect data from 265 students of the School of Fine and Applied Arts, Bangkok University, the statistical method –Standard Deviation, was employed to interpret data.

          The findings showed that the actual use of the third to the fifth floors of the library building and online library service were consistent with the primary objectives of library building. While the satisfaction levels of the users were at moderate and high levels, the environmental problems and users’ requirement problems in using the library building were found. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : ศิลปะและการออกแบบ