กลยุทธ์การจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย

Main Article Content

นิโรธ เดชกำแหง
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

        บทความวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษากลยุทธ์การจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการจัดการเชิงคุณภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย เพื่อศึกษารูปแบบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ตั้งแต่กระบวนการสร้างกลยุทธ์ องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย และกระบวนการสร้างกลยุทธ์การจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย รวมถึงระดับของกลยุทธ์การจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย ที่แบ่งได้ 3 ระดับ คือกลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ นำไปสู่การนำกลยุทธ์การจัดการคุณภาพไปใช้ในกระบวนการจัดการธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงสินค้า ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ออกงาน ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงการลดต้นทุนทางการจัดการจากระบบที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์การธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

        This article aims to proposed a quality management strategies of exhibition organization in Thailand with the literature review in quality management, strategies management, exhibition organization in Thailand. Started from a quality management strategies of exhibition models from the strategies management, composition of strategies, quality management strategies of exhibition organization, the processed of quality management strategies of exhibition organization created and quality management strategies of exhibition organization in Thailand categorized in three levels: corporate strategy, business strategy and function strategy. Next, led to the introduction of quality management strategy to applied to manage in the exhibition business processes to achieved the objectives and contributes to the satisfied of exhibitors and visitors and others. Including reduced the cost from the efficiency system management with sustainability operates.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ