การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยของความตระหนักรู้ในหลอดไฟแอลอีดี เพื่อประหยัดพลังงาน

Main Article Content

พิราพร นุชประเสริฐ
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือต้องการซื้อหลอดไฟแอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงาน และวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยของความตระหนักรู้ในหลอดไฟแอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงาน กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือต้องการซื้อหลอดไฟแอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงาน จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบปัจจัยของความตระหนักรู้ในหลอดไฟแอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงาน แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นที่ส่งผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่า KMO and Barlett’s test ในการวัดความเหมาะสมของข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน

           ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยของความตระหนักรู้ในหลอดไฟแอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงาน พบว่าค่า KMO ที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลในการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย (Factor Analysis)  มีค่าเท่ากับ .867 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.050 และเข้าใกล้ 1 จึงสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้มีความเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยของความตระหนักรู้ในหลอดไฟแอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงาน และมีค่า Bartlett's Test of Sphericity ที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีค่าไค-แสวคร์ มีค่าเท่ากับ 12,139.715 ค่า Sig มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.050 ทำให้สรุปได้ว่าตัวแปรแต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กันผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ปัจจัยของความตระหนักรู้ในหลอดไฟแอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงานมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำนวน 4 ปัจจัย ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด จำนวน 13 ตัวแปร โดยค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Loading) ของตัวแปรสังเกตได้มีค่าตั้งแต่ 0.289 ถึง 0.658 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 สามารถแปรผลได้ว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 13 ตัวแปร ถือเป็นตัวแปรสำคัญของปัจจัยด้านความตระหนักรู้ในหลอดไฟแอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงานจากผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือต้องการซื้อหลอดไฟแอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงาน เกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นที่ส่งผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นภายใน และสิ่งกระตุ้นภายนอก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย เจตคติต่อการประหยัดพลังงานการรับรู้ความสามารถของตนในการประหยัดพลังงาน การรับรู้ถึงปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า และค่านิยมความสะดวก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้า ประกอบด้วย การรู้จักตราสินค้า ความสัมพันธ์ของตราสินค้าที่เกิดจากการรับรู้ และคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

          The purposes of this research was to study in general information about the demographic of people who are interested or want to buy LED lighting for saving energy. And analyze some factors of brand awareness in LED lighting for saving energy. Samples of this research were 400 people interested or desired to purchase and LED lighting for saving energy. The tool used in this study was a questionnaire aboutsome factors of brand awareness in LED lighting for saving energy. There were4 factors; 1.) Factors of stimulus of consuming the products. 2.) Factors of marketing mix 3.) Factors of psychology 4.)Factors of brand perception. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation and the KMO and Barlett's test to measure the adequacy of the data and test hypotheses.

          The analysis of some factors of brand awareness in LED lighting for saving energy. The KMO usedfor measuring the appropriateness of the factors analysis = .867 and less than .050. It concluded that the data was appropriate to use the analysis of some factors of brand awareness in LED lighting for saving energy and the Bartlett's Test of Sphericity used to test the hypothesis. Showed the Chi - Square = 12139.715, Sig = 000, which was less than 0.050, conclude that the variables were related to each variable. Results of the analysis (Factor Analysis) some factors of brand awareness in LED lighting for saving energy. There were many factors involved, all 4 factors consisted of a total of 13 variables observed by the weight of the composition of the observed variables ranged from 0.289 to 0.658 at the significance level of 0.05. It concluded that 13 variables were the key factors of brand awareness in LED lighting for saving energy. The study of public opinion’s people who was interested or desired to buy LED lightingfor saving energy in some factors; factors of stimulus of consuming the products ;internal stimulus and external stimulus was good. Factors of marketing mix; product, price, distribution channels. Marketing and promotion was good. Factors of Psychological include attitude of saving energy, consciousness of saving energy, Knowing the problems of lacking the energyand Values of easethatwas good. And Factors of brand perception included knowing brand, quality of product and the relationship with brand promotion was good.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ