ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย

Main Article Content

วรชาติ ดุลยเสถียร

Abstract

            การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์1. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย มุมมองบริบทของสถานการณ์การแข่งขัน ทุนทางปัญญา และกลยุทธ์นวัตกรรมบริการ  2. ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ กับผลดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย 3. ศึกษารูปแบบ สถานการณ์การแข่งขันทุนทางปัญญา และกลยุทธ์นวัตกรรมบริการ มีผลต่อผลดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย อย่างไร

             ดำเนินการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)เพื่อหาคำตอบ ประชากรเป็น ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรมและรีสอร์ทเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 41 แห่ง จำนวน 246 คน

             ผลการศึกษา โมเดลสมการโครงสร้างทางทฤษฎีเมื่อพิจารณาจากค่าสถิติพบว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยสถาณการณ์แข่งขันไม่มีอิทิพลทางตรงต่อกลยุทธ์นวัตกรรมบริการและผลการดำเนินงานแต่มีอิทิพลทางอ้อมโดยผ่านตัวแปรทุนทางปัญญา ทั้งนี้เป็นเพราะบริบทลักษณะจำเพาะของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย เมื่อปรับโมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า มีค่า Chi-Square ( χ 2 ) เท่ากับ 43.428 ค่า Degree of Freedom (df) เท่ากับ 34 ค่าอัตราส่วนของ Chi-Square/ Degree of Freedom เท่ากับ 1.277 ค่า GFI เท่ากับ 0.948 ค่า CFI เท่ากับ 0.991 ค่า Root Mean Square Residual (RMR) เท่ากับ 0.030 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.046 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 

           The purpose of study, Factors that affect the business in a large hotel. 1. The purpose is to study the factors that influence the performance of a large hotel in Thailand. View the context of the competition rivalry of intellectual capital and service Innovation strategy 2. The relationship model between the causal factor. The performance of the large hotel business. 3. Study the competition, intellectual capital and service Innovation strategy. Affect the performance of the large hotel business.in Thailand.

            Conduct Quantitative Research using questionnaires. for the answers of the manager and assistant manager in front of the hotel and resort is a total of 41 respondents from a total of 246.person.

            The study structural equation model theory, considering the statistics that are consistent with empirical data. The competitive situation is not enviable directly to business strategy and performance, but with enviable indirectly through variable intellectual capital. This is because the characteristics of the context. When the model was structural equation model with the Chi-Square (χ 2) equal to 43.428 the Degree of Freedom (df) equal to 34 ratio of Chi-Square / Degree of Freedom equals 1.277 the GFI equals 0.948 the CFI of 0.991 value. Root Mean Square Residual (RMR) was 0.030 and RMSEA equals 0.046.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ