การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Main Article Content

เพ็ญพนอ พ่วงแพ

Abstract

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 107 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ̅x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

          ผลการวิจัย  พบว่า

           1. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 5 ปี ,เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่า 10 ครั้ง และมีระยะเวลาแต่ละครั้งนาน 5-7 ชั่วโมง,ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น.ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จากที่บ้าน หรือหอพัก ,มีวัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อติดต่อสื่อสาร ,ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยวิธีศึกษาด้วยตนเอง และพบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาวิชาชีพครู เข้าใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook มากที่สุด

           2. ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการใช้ประโยชน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้อยู่ในระดับมาก คือด้านความบันเทิงมากที่สุด รองลงมาด้านการศึกษา และด้านการติดต่อสื่อสาร ตามลำดับ

 

         The objectives of this research were to: 1)  to study Social Media usage behavior  of preservice teachers ,Faculty of Education, Silpakorn University 2) to study the opinion of preservice teachers about the using Social Media ..The results are taken from an example group of preservice teachers in Faculty of Education, Silpakorn University, consisting of 107 people.The research instrument is the questionnaire. The collected data is analyzed by using statistic computer program. The statistics are frequencies, percentages (%), mean ( ̅x ), standard deviation (S.D.).

          The research findings found that:

              1. The  study of behavior in using Social Media for preservice teachers ,Faculty of Education, Silpakorn University, the most of respondents are female. Had been using them more than 5 year, used them more than 10 times a week and for 5-7 hours each time, used them from 6:00 p.m. to 12:00 p.m. used them at home or Dormitory The purposes of using the Social Media are electronic communication. Use to a self study and It was found that the preservice teachers used  in Facebook maximum.

               2. The opinions of  preservice  teachers  about the using Social Media, the most of respondents  need in using the Social Media in high level. The subjects of needs in using Social Media which have the high-order lever are entertainment, education and communication ,respectively.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ