องค์ประกอบทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร

Main Article Content

ประพนธ์ เล็กสุมา
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

        การจัดแสดงสินค้าถือเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้จำนวนมหาศาล ทั้งในรูปแบบของธุรกิจผู้จัดงาน หรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเพื่อขายสินค้าภายในงาน และยังกระจายรายได้ไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ปัจจุบันการจัดงานแสดงสินค้าเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในตลาดเอเชีย และเกิดการแย่งชิงผู้ออกงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการจัดงานแสดงสินค้า โดยการตัดสินใจเข้าร่วมงานของผู้ออกงาน ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบซึ่งเป็นสิ่งที่น่าศึกษา โดยเฉพาะรูปแบบการดำเนินงานและองค์ประกอบทางด้านการตลาด ดังนั้นบทความนี้ต้องการมุ่งศึกษาถึงรูปแบบการดำเนินงานตามแนวคิดเชิงระบบ และองค์ประกอบทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ผู้จัดงานแสดงสินค้าสามารถดำเนินงานจัดแสดงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการจัดงานแสดงสินค้าและการพัฒนาธุรกิจการจัดแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

 

        The exhibition is an opportunity that can generate a lot of revenue in the form business event and sales to related businesses. The current exhibitions occur often in the Asian market, that causes the loss of exhibitors to other exhibitions. The decision of the exhibitors attending consists of several components. That are the important thing to study. This article is to review the marketing components that affects to decisions of exhibitors to participate in the exhibition so the exhibition organizer can conduct business efficiently and contribute to the success and development of food exhibitions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ