การพัฒนาความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

จุฑามาศ สุขเฉลิม
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ศึกษาความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อวิธีการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 3) แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงาน 4) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา

           ผลการวิจัยพบว่า

              1. ผลการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสารที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              2. นักเรียนมีความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยนักเรียนมีความสามารถเกี่ยวกับขั้นปฏิบัติสร้างผลงาน และขั้นนำเสนอผลงานสูงที่สุด

              3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยนักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการทดลองสูงที่สุด

              4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยนักเรียนมีความคิดเห็นด้านวัดและประเมินผลมากที่สุด

 

          The purposes of this  research  were to 1) study the learning outcomes of the substance and properties of the substance in the subject of science for the sixth grade students, 2) study the sixth grade students ability  to do the project of creative economy science by using the community product, 3) study the science process skill of sixth grade students and  4) study the opinion of the sixth grade students affecting to the teaching method by science project.

          The tools of this research were consisted of 1) the learning management plan in terms of the substance and properties of the substance, 2) the achievement test, 3) the test of project capability, 4) the evaluation form of science skills, and 5) questionnaire. Data were analyzed by percentage, means ( ̅x), standard deviation S.D., T-test dependent and content analysis.

          Research results:

             1. The learning outcome of the sixth grade students on substance and properties of the substance by the project approach were higher than before had a statistically significant at the level of .05

             2. The learning result about the  ability to do the project of the sixth grade students is found that students have the high overall abilities which students have ability about the step of work creation and presentation overall were at a high level agreement.

             3. The learning result about the science process for sixth grade students have the high overall which students are related to the experimental were at a high level agreement.

             4. The students opinion result affecting to the science project for the sixth grade students is found that students opinions have the high overall on the measurement and evaluation overall were at a highest level agreement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ