รูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อการจัดทำแผนชุมชน

Main Article Content

กิ่งแก้ว สุวรรณคีรี
นพพร จันทรนำชู
นรินทร์ สังข์รักษา

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อการจัดทำแผนชุมชน มีผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 26 คน จากหมู่บ้านปลายคลองพาดหมอน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจัดกลุ่มข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อการจัดทำแผนชุมชนมี 6 กิจกรรม ประกอบด้วย ความตระหนักถึงความสำคัญของแผนชุมชน การสรรหาบุคคลมาร่วมทีมทำแผนชุมชน การสร้างความตั้งใจมุ่งมั่นในการจัดทำแผนชุมชน การจัดตั้งทีมทำแผนชุมชน การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน และการส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่ทีมทำแผนชุมชน 

 

          The current research was aimed to develop the model of community empowerment for community planning, with 26 key informants in the pilot community of Plaiklongpardmorn village Samut Sakorn province. Conducting a participatory action research and Appreciation-Influence-Control (A-I-C), and the qualitative analysis involved data categorization.The research result reveals the showing a model of community empowerment for community planning  with 6 activities  to  empower the community  in community planning, including awareness of the importance of community planning, recruitment of community planning teamwork, determination for community planning, setting up community planning teamwork, capacity building for community planning, and promoting the pride of community planning teamwork.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ