เส้นใยแห่งความรักของแม่

Main Article Content

เมตตา สุวรรณศร
พิษณุ ศุภนิมิตร
สุธา ลีนะวัต

Abstract

          การสร้างสรรค์ผลงานชุด เส้นใยแห่งความรักของแม่(Thread of Love from  Mother) มีวัตถุ ประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมประเภทซอฟท์สกัลป์เจอร์ Soft Sculpture ในรูปแบบศิลปะ อินสตอลเลชั่น (Installation Art) ที่ใช้เทคนิคการถักโครเชต์ (Crochet) ร่วมกับลายเส้นของลูกชายออทิสติก(Autism) ที่ได้มาจากการทำศิลปะบำบัด และสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความรักและความผูกพันของแม่กับลูกที่เป็นเด็กออทิสติกและการตระหนักถึงคุณค่าความเป็นเพศแม่ในงานศิลปะรวมทั้งเผยแพร่จินตนาการทางรูปทรงและลายเส้นของลูกออทิสติก

          โดยใช้ขบวนการถักด้วยเทคนิคโครเชต์ ที่ต้องใช้ความพยายามในการควักเข็มขึ้นลงนับล้านครั้ง เพื่อก่อรูปร่างจากเส้นด้ายที่อ่อนนุ่มเส้นเล็กๆ ที่เป็นดังสายใยรักของแม่ที่ผูกพันเชื่อมโยงกับลูกในสายเลือดอย่างแยกไม่ออก โดยเน้นการสร้างสรรค์รูปทรงที่เกิดจากภาพลายเส้นในจินตนาการของลูกออทิสติก อันเกิดจากการใช้ศิลปะบำบัดผสมผสานกับงานถักโครเชต์ ซึ่งมีส่วนในการช่วยลดความเครียดให้กับผู้สร้างสรรค์ โดยต้องการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าของ “สายใยรัก” และ ความผูกพันภายในครอบครัว ที่เป็นพื้นฐานอันสำคัญของชีวิตมนุษย์ เปรียบดังการถักทอลูกขึ้นมาด้วยสองมือของแม่ จนทำให้เกิดความงามจากความไม่สมบูรณ์ รวมถึงมีเอกลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น

          การสร้างสรรค์ผลงานชุด เส้นใยแห่งความรักของแม่จะนำเสนอผลงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณะเพื่อเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวให้แก่วงการศิลปะร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างกำลังใจให้แก่แม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ ให้เห็นถึงความสามารถของเด็กพิเศษรวมถึงเป็นการช่วยกระตุ้นให้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ศิลปะบำบัด เพื่อให้พ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติกได้ตระหนักถึงการกระตุ้นพัฒนาการ โดยใช้ศิลปะ ว่าสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารระหว่างพ่อแม่และลูกออทิสติก ให้เข้าใจถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของลูก และกระตุ้นการเรียนรู้ในด้านทักษะสังคมได้ดีอีกทางหนึ่ง เพราะศิลปะเป็นภาษาแห่งทัศนศิลป์ ภาษาแห่งความงาม ภาษาแห่งอารมณ์ ความรู้สึกและภาษาแห่งความคิด ที่เป็นสื่อสากล ที่สามารถทำความเข้าใจในภาวะของโรคได้อีกทางหนึ่ง การศึกษาเปรียบเทียบการวาดภาพของเด็กปกติกับเด็กออทิสติก มีส่วนช่วยในการประเมินความสามารถทางพัฒนาการและการสังเกตเด็กได้ดี รวมทั้งเสริมสร้างความรักความผูกพันและลดปัญหาทางจิตใจ ระหว่างแม่กับลูกและสร้างคุณค่าทางสังคมให้แก่เด็กพิการ

 

          The objective of creation I create the mixing new style between soft sculpture and installation art with crochet that inspired by my autism son. I chose crochet knitting technique because  it is such a good therapy art. I would like to show the power of love that I feel to my son. I would like to make people realize how beautiful mother is. I present the inspiration of shapes and drawings from my autism son’s artwork.

          The creation of ' Thread of love from mother' is such a great powerful of love from me to my son by crochet knitting to be strong and graceful soft sculpture. It is a unique and different from other art works because I have tried to knitted million times to do my work. It is more than take a pencil and paint color but I keep my heart to move my work on to show how much I love my son. A thread could be compared to my million love- my billion soul that I neatly did it. It is inspired by imagination- therapy of my autism son, who is special one and super creative in my life, he is so wonderful to me. In my opinion therapy art is excellent because it can makes you to relax. 'Love' and 'Relationship' are very important because they are like roots of family foundation to make you strong and graceful. I knitted my art like I knitted my son with two hands to let him perfection from imperfection. Now he is perfect one.

          The thread of love from mother one set show to public for motion of modern art circle. The objective is making powerful of mother who had autism child. He or she is not strange but your child is unique and has very special gift from heaven. Parents will know and understand something in autism mind by art therapy. If autism child always practice and intend art therapy, he will be dare to show his feeling and when he grow up he will be strong when he learn for social skill. Art is the symbolic national language since ancient era of the world, it is amazing. When we know and understand what autism think and feel, we can estimate about his skills that he is ready for his everyday life or not. Include with relationship while you pay time with your autism child, it is love and beautiful.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ