การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในความต้องการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่

Main Article Content

ไชยพศ รื่นมล
ไชยภัทร รื่นมล
ณัฐิกา สุทธิประสิทธิ์
มรุต สังข์รักษา
พิทักษ์ ศิริวงศ์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในความต้องการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การถอดข้อมูลจากที่บันทึกเสียงเพื่อนำมาเรียบเรียง ทำเป็นบทสัมภาษณ์ และนำบทสัมภาษณ์นั้นมาทำการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาแบ่งกลุ่มหรือแบ่งประเภทของข้อมูล โดยแบ่งตามประเภทของการให้ความหมาย และที่มาของความหมายของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน มาจัดเป็นกลุ่มตามข้อมูล

           ผลการศึกษา พบว่า การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ พบว่าการให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่องค์กรตอบแทนสังคมเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการสร้างผลประโยชน์ทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยที่มาของความหมายคือ ความรับผิดชอบในทุกด้านรวมถึงการสร้างสรรค์และบำรุงการรักษาให้ดียิ่งขึ้นๆไป รักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มุ่งหมายกำไรให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สังคมธุรกิจ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทยจำกัด เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสอนหนังสือเด็กตามชุมชนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ การออมเงินและการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลต่างๆให้นำเงินส่วนนี้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจะเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมต่อไป

 

           The objective of this study is to investigate meanings, the origins of meanings, and corporate social responsibility activity in accordance of staffs’ requirements from Krungthai Bank headquarters. Instrument for data collection is in-depth interview from thirty staffs of Krungthai Bank working at headquarters. The method of data analysis is to decode raw data recorded in voice recorder and then to compile as interview. Data is categorized into groups of meanings and those origins of meanings given from each participant.

            The results of study meanings, the origins of meanings, and corporate social responsibility activity in accordance of staffs’ requirements from Krungthai Bank headquarters reveals that their meaning of social responsibility refer to responsibility toward society and environment. Organization should contribute society as showing responsibility in order to sustain livings in the same society. This would include to create good image of organization and to conduct corporate social responsibility activity as means of marketing advantage establishing mainly to promote and to create good image to organization. For the origins of meanings, they suggest responsibility in all aspects including further and better creation and maintenance, preserving relationships among for-profit organizations regarding corporate social responsibility, which considered the excellent way to promote good organization’s image to business community. Corporate social responsibility activity in staffs’ requirements from Krungthai Bank headquarters indicates that they desire activity plan of social responsibility activity be correlated with organization’s business, which emphasizing on attitude of financial spending. They also suggest to held corporate social responsibility activity in collaboration with other organizations as the way to establish corporate network, to teach children in communities such as mathematics or how to save money, and to donate to charities, as well as to allocate money on the greatest advantages by doing social responsibility activity directly aimed to public interest and sustainable community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ