กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

นพดล ฤทธิโสม
สงวน อินทร์รักษ์

Abstract

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาผลการยืนยันกลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 205 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล     คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู รวมทั้งสิ้น 410 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่     แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามและแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และ วิเคราะห์เนื้อหา               ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยค้ำจุน ปัจจัยด้านการจัดการ สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ความซึมซับค่านิยมในองค์กร และความสำคัญของงาน 2) กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ คือ 1) เสริมสร้างความผูกพันด้านปัจจัยค้ำจุน 2) เสริมสร้างความผูกพันด้านการจัดการองค์กร 3) สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 4) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มั่นคงและยั่งยืน 5) เสริมสร้างแรงจูงใจด้านบรรทัดฐาน 6) เสริมสร้างความซึมซับค่านิยมในองค์กร และ 7) เสริมสร้างความสำคัญในงานและประสบการณ์ในการทำงาน ผลการยืนยันกลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 กลยุทธ์ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้จริง

 

           The purposes of this research were to determine: 1) the components of the Organizational Commitment of Teachers under Bangkok Metropolitan Administration 2) Strategies to Strengthen Organizational Commitment of Teachers under Bangkok Metropolitan Administration and 3) the Result of confirmation of the Strategies to Strengthen Organizational Commitment of Teachers under Bangkok Metropolitan Administration. The samples were 205 Schools under Bangkok Metropolitan Administration. The respondents were school director and teacher totally 410 respondents. The instruments for collecting the data were semi-structured interview, questionnaires and opinionnaire. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, and content analysis

            The results of this research found that 1) The components of the Organizational Commitment were Maintenance Factor, Management Factors, Administration relations, Organizational culture, Normative Commitment, Organization Value Awareness and Task Significant.  2) The Strategies to Strengthen Organizational Commitment of  Teachers under Bangkok Metropolitan Administration composed Strengthening commitment, maintenance factor Strengthen organizational management commitment, Relationships between supervisors and subordinates, .Strengthen a stable and sustainable organizational culture,  Strengthen the normative commitment factor,  Strengthen Organization Value Awareness and  Strengthen the Task Significant and work experience. 3) The confirmation of the Strategies to Strengthening Organizational Commitment of Teachers under Bangkok Metropolitan Administration consisted of 7 Strategies were found propriety, feasibility, accuracy and utility.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ