การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแปลความ และทักษะการตีความ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบซิปปา

Main Article Content

ปัทมา เล็กยินดี
มนัสนันท์ น้ำสมบูรณ์

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบซิปปา 2) เปรียบเทียบทักษะการแปลความ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบซิปปา 3) เปรียบเทียบทักษะการตีความ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบซิปปา 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่เรียนรายวิชา ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค จำนวน 30 คน โดยได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายและใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวทดสอบก่อนหลังเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 3) แบบวัดทักษะการแปลความ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 4) แบบวัดทักษะการตีความเรื่องสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคและ5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า

              1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบซิปปาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              2.  ทักษะการแปลความ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบซิปปาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              3.  ทักษะการตีความ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบซิปปาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              4.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅= 2.67, S.D. = 1.56)

 

          The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievement on the environment in regional of Prathomsuksa 5 students before and after the participation with using CIPPA model. 2) compare the translating skills 3) compare the interpreting skills and 4) study the opinion of Prathomsuksa 5 about the instruction with using CIPPA model. The sample consisted of 30 Prathomsuksa 5/1 students studying in the first semester during the academic year 2015 in Ratbumrungwittaya School, Dontum District, Nakhonpathom Province of the Office Nakhonpathom Primary Educational Service Area 1. The research instruments used were: 1) lesson plans using CIPPA model regarding environment in regional. 2) a learning achievement test regarding environment in regional. 3) a translating skills test regarding environment in regional. 4) a interpreting skills test regarding environment skills test regarding environment in regional. 5) a questionnaire on the opinion of Prathomsuksa 5/1 students towards the instruction with using CIPPA model. The collected data was analyzed by mean (x̅), standard deviation (S.D.), t-test for dependent and content analysis.

            The results found that:

              1.  The learning achievements of students on environment in regional at development of Prathomsuksa 5 students were higher than before at the level of .05 significance.

              2.  The translating skills of students on environment in regional at development of Prathomsuksa 5 students were higher than before at the level of .05 significance.

              3.  The interpreting skills of students on environment in regional at development of Prathomsuksa 5 students were higher than before at the level of .05 significance.

              4.  The opinions of Prathomsuksa 5 students towards the instruction with using CIPPA model were at the high level of agreement.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ